ข่าวสื่อสารองค์กร

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประชุมร่วมกับรองผู้ว่าฯ จ.ประจวบฯ ในการบริการวิชาการชุมชน ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีพื้นที่ให้บริการวิชาการแก่สังคมในพื้นที่ 2 จังหวัด

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประชุมร่วมกับรองผู้ว่าฯ จ.ประจวบฯ ในการบริการวิชาการชุมชน ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีพื้นที่ให้บริการวิชาการแก่สังคมในพื้นที่ 2 จังหวัด คือจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินงานและพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคมมาอย่างต่อเนื่อง มีการให้บริการในรูปแบบต่างๆ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ เป็นที่พึ่งและแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน สังคม และประเทศชาติ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมหว้ากอ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมประชุมกับนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 11 หน่วยงาน เพื่อร่วมกันดำเนินโครงการตามปัญหาและความต้องการของชุมชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งในที่ประชุมมีการเสนอกรอบแนวคิดการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสู่การพัฒนาพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย การยกระดับคุณภาพเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ และสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร การยกระดับแหล่งท่องเที่ยว บริการ และเศรษฐกิจชายแดนให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน การยกระดับคุณภาพของผู้สูงอายุแบบองค์รวม การพัฒนาครูและยกระดับคุณภาพการศึกษา การพัฒนาบุคลากรด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น และการพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้าน
 
นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้กล่าวถึงการประชุมในครั้งนี้ว่า ข้อเสนอโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยฯ นำเสนอ บางประเด็นทางจังหวัดฯ ได้มีการเพิ่มเติม ซึ่งคิดว่าน่าจะครอบคลุมและเกิดประโยชน์ที่คุ้มค่าต่อประชาชนในพื้นที่มากกว่า ไม่ว่าจะเป็น การสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การทำเกษตรอินทรีย์สามารถใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์มาช่วยในการลดยาฆ่าแมลงได้หรือไม่ การพัฒนาศักยภาพการศึกษาของเด็กระดับชั้นปฐมวัย การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และการนำแนวทางศาสตร์พระราชาในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เผยถึงการบริการวิชาการชุมชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ว่า หากโครงการไหนที่มีอยู่แล้วสามารถจัดทำได้เลย แต่ถ้าหากยังไม่มีให้ผลักดันเข้าไปอยู่ในแผนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งงานจะสำเร็จได้นั้น จังหวัดซึ่งมีหน่วยงานรับผิดชอบ, ชุมชน สังคม ท้องถิ่น, และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 3 ส่วนนี้จะต้องร่วมมือกันงานถึงจะสำเร็จได้ และงานที่ออกมานั้นจะสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account