Black Ribbon

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์(LOGO) “ผลิตภัณฑ์เกลือทะเล เพชรสมุทรคีรี”

โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (LOGO)
“ผลิตภัณฑ์เกลือทะเล เพชรสมุทรคีรี”
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
ปี 2560

Download >>>กำหนดการและใบสมัคร

1.ชื่อโครงการ

โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์(LOGO) “ผลิตภัณฑ์เกลือทะเล เพชรสมุทรคีรี”

2.ผู้รับผิดชอบโครงการ

          คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.หลักการและเหตุผล

           เกลือทะเลหรือเกลือสมุทร (sea salt) เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตประจำวันของมนุษย์ เพราะเกลือมีประโยชน์ในการใช้ปรุงรสอาหาร และมีคุณค่าทางสารอาหารสูงมากโดยเฉพาะสารไอโอดีนที่มีผลต่อการพัฒนาสติปัญญาของมนุษย์ อีกทั้งใช้ถนอมอาหารทั้งในรูปของการดองและการตากแห้ง และเป็นส่วนประกอบสำคัญในสินค้าประเภทอาหาร เช่นโรงงานผลิตอาหารและโรงงานแช่แข็งซึ่งต้องใช้เกลือเป็นจำนวนมาก เกลือทะเลโดยส่วนใหญ่จะผลิตเพื่อจำหน่ายใน 4 จังหวัด คือ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสาครและประจวบคีรีขันธ์ โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีจะมีกำลังการผลิตเกลือมากที่สุด

          นอกจากนี้เกษตรกรชาวนาเกลือยังมีการนำเกลือทะเลไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เกลือสปา ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกลือทะเล ที่ได้ผลิตขึ้นมานี้ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีความตั้งใจในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาเกลือที่ราคาเกลือตกต่ำ โดยได้ร่วมกันคิดและพัฒนายกระดับเกลือทะเลขึ้นสู่เกลือสปา โดยได้แปรรูปเกลือเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ เกลือสมุนไพรขัดผิว เกลือสปาขัดผิว สบู่เหลวอาบน้ำ เกลือ   อโรมา เกลือปรับอากาศกลิ่นต่างๆ สบู่อาบน้ำจากเกลือ เกลือเม็ดแช่เท้า เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในรูปแบบและผลิตภัณฑ์ที่สวยงามและมีความสะดวกในใช้งาน

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่มีพันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  คือสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์เกลือทะเล ซึ่งได้จัดกิจกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์(LOGO) “ผลิตภัณฑ์เกลือทะเล เพชรสมุทรคีรี” เพื่อให้ประชาชน นิสิต นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการคิดสร้างสรรค์ผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขัน โดยทั้งนี้จะคัดเลือกผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (LOGO) “ผลิตภัณฑ์เกลือทะเล  เพชรสมุทรคีรี” ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศมาเป็นตราสินค้าของเกลือทะเลในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ต่อไป

4.วัตถุประสงค์ของโครงการ

          4.1 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปและนักศึกษา มีโอกาสได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบตราผลิตภัณฑ์เกลือทะเล เพชรสมุทรคีรี

          4.2 เพื่อคัดเลือกและนำตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์(LOGO) ที่ชนะเลิศการประกวดไปเป็นตราผลิตภัณฑ์เกลือทะเลของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  จังหวัดเพชรบุรี  สมุทรสาคร  สมุทรสงครามและประจบคีรีขันธ์ในการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่าย

5.คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

          บุคคลที่สนใจหรือ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยต่าง ๆ สามารถส่งผลงานได้ 1 ชิ้นต่อ 1 ท่าน

6.หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด

          6.1 ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์(LOGO) ต้องมีเอกลักษณ์ องค์ประกอบศิลป์สวยงาม สี ตัวหนังสือ ชัดเจน ทันสมัย จดจำง่ายและสามารถอธิบายแนวคิดในการออกแบบและความหมายของตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (LOGO) ซึ่งแสดงออกถึงผลิตภัณฑ์เกลือทะเล เพชรสมุทรคีรี (จังหวัดเพชรบุรี  จังหวัดสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

          6.2 ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์(LOGO) ต้องสื่อถึงเกลือทะเล และจังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ์ หรือ เพชรสมุทรคีรี

          6.3 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ด้วยตนเอง ไม่เป็นการคัดลอกเลียนแบบ ละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานของผู้อื่น

          6.4 ผลงานที่ได้รับรางวัลให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์เกลือทะเล  เพชรสมุทรคีรี ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 กับคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งสามารถใช้สิทธิ์ในการปรับแก้ไขดัดแปลงเพื่อสามารถนำไปใช้งานได้จริงโดยถือว่ามีสิทธิ์เป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์และไม่เสียค่าตอบแทนใดๆ

          6.5 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

7.ช่องทางการส่งผลงาน

          7.1 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  www.pbru.ac.th

          7.2 สามารถส่งใบสมัคร เอกสารและไฟล์ภาพผลงานในรูปแบบนามสกุล AI และ JPG หรือ PNG  ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI ได้ดังนี้

                   -ส่งด้วยตนเองที่ คุณวิกานดา  สง่ามิน  สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ทุกวันเวลาราชการ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

                   -ส่งอีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                   -ส่งไปรษณีย์พร้อมวงเล็บมุมซองว่า  “ส่งผลงานประกวดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์(LOGO)” เกลือทะเล  เพชรสมุทรคีรี  ไปที่ คุณวิกานดา  สง่ามิน  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เลขที่ 38  หมู่ 8  ถนนหาดเจ้าสำราญ  ตำบลนาวุ้ง  อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  76000  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 032-493269  มือถือ 086-3331832

8.กำหนดการ

          8.1 ส่งผลงานได้ทุกวันเวลาราชการ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่ วันที่ 15  พฤษภาคม – 18  มิถุนายน 2560 (หากส่งผลงานทางไปรษณีย์จะนับวันที่ประทับตราจัดส่ง)

          8.2 คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงาน  21 -  23 มิถุนายน 2560

          8.3 ประกาศผลการประกวด วันที่ 26 มิถุนายน 2560  ทาง mit.pbru.ac.th

          8.4 ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อขอรับผลงานคืนได้ตั้งแต่วันที่ 27 – 30  มิถุนายน 2560

9.รางวัลการประกวด

          รางวัลชนะเลิศ                      จำนวน  5,000  บาท     พร้อมเกียรติบัตร

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1         จำนวน  3,000  บาท     พร้อมเกียรติบัตร

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2         จำนวน  2,000  บาท     พร้อมเกียรติบัตร

10.เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน

          10.1 ความคิดสร้างสรรค์ และการสื่อความหมายถึงผลิตภัณฑ์เกลือทะเล  เพชรสมุทรคีรี (จังหวัดเพชรบุรี  จังหวัดสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

          10.2 แนวคิดการออกแบบ ความเหมาะสมของการนำไปใช้งานจริงเพื่อใช้เป็นตราสินค้าของเกลือทะเล เพชรสมุทรคีรี

          10.3 ความสวยงาม  ความชัดเจน ความทันสมัย  ความโดดเด่น  จดจำง่าย และความครบถ้วนขององค์ประกอบ

11.สถานที่ดำเนินการ

          คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

12.เป้าหมายและผลที่คาดว่าจะได้รับ

          12.1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ในนามของกลุ่มผลิตภัณฑ์เกลือทะเล  มีตราผลิตภัณฑ์(LOGO) “ผลิตภัณฑ์เกลือทะเล  เพชรสมุทรคีรี” เพื่อใช้เป็นตราสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์เกลือทะเลในการจำหน่าย

          12.2 บุคคลที่สนใจหรือ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมการแสดงความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และออกแบบตราผลิตภัณฑ์(LOGO) “ผลิตภัณฑ์เกลือทะเล  เพชรสมุทรคีรี”

          12.3 ผลิตภัณฑ์เกลือทะเลของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 เป็นที่รู้จักและเป็นที่ต้องการของผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเกลือทะเล

Last modified onวันพุธ, 21 มิถุนายน 2560 08:10

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account