ข่าวสื่อสารองค์กร

ประกาศคณะกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน การสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิขาการและงานทะเบียนประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิขาการและงานทะเบียน

ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้สรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 012/2560 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการสรรหาบุคคลตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2554 นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน การสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิขาการและงานทะเบียน Director, Recruitment, Promotion and Registration Division

Last modified onวันจันทร์, 05 มิถุนายน 2560 07:49

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account