Black Ribbon

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบุรี จัดพิธีมอบตราพระราชลัญจกร เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกนักศึกษาใหม่ให้รักสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560

พระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ 9 เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็น "อุ" หรือ "เลข 9" รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตร 7 ชั้น ฉัตรตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ แปลความหมายว่า มีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน โดยที่วันบรมราชาภิเษก ตามโบราณราชประเพณี ได้เสด็จประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศ สมาชิกรัฐสภาถวายน้ำอภิเษกจากทิศทั้ง 8 นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย ทรงรับน้ำอภิเษกจากสมาชิกรัฐสภา แทนที่จะรับจากราชบัณฑิตดั่งในรัชกาลก่อน

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีรับเข็มตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2560 ขอพระบรมราชานุญาตเบิกตัวนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ ๑ เข้ารับ เข็มตราพระราชลัญจกรต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์เป็นจำนวนมากให้เกียรติ สร้างความปลื้มปิติยินดีต่อนักศึกษาใหม่เป็นอย่างมาก ตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนาม " ราชภัฏ " และตราประจำมหาวิทยาลัย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติยศสูงสุดแก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วพระราชอาณาจักร โดยนาม " ราชภัฏ หมายความว่า เป็นปราชญ์ของพระราชา" ความหมายตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิจารณาจากดวงตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์รัชกาลปัจจุบัน เพื่อกำหนดรูปแบบสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ และได้รับพระราชทานมาเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วพระราชอาณาจักร ซึ่งมีรายละเอียดที่สมควร นำมากล่าวถึงไว้ ณ ที่นี้คือ เป็นรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้ให้กำเนิดสถาบัน เป็นรูปแบบที่เป็นกลาง เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นที่ตั้ง ธรรมชาติ และความสอดคล้องกับชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ได้รับพระราชทาน

สีของตราประจำมหาวิทยาลัย มี 5 สี โดยมีความหมาย ดังนี้ สีน้ำเงิน แทนค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” สีเขียว แทนค่าแหล่งที่ตั้งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม สีทอง แทนค่าความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา สีส้ม แทนค่าความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สีขาว แทนค่าความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกให้นักศึกษาใหม่มีความรักสถาบัน และเพื่อให้นักศึกษาใหม่ มีคุณธรรมจริยธรรม พฤติกรรมในการปฏิบัติตนอยู่ในหลักความดี เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี เกิดความผูกพัน รักและหวงแหนมหาวิทยาลัยของตนเองและสามารถปรับตัวเข้ากลับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆในมหาวิทยาลัย และที่สำคัญปลูกฝังสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช อีกด้วย

ขอขอบพระคุณที่มาข่าว ::เพชรบรุี//ดาราวรรณ เข็มตรง ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวทีนิวส์ จ.เพชรบุรี

 

 

Last modified onวันพฤหัสบดี, 27 กรกฎาคม 2560 08:57

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account