ข่าวสื่อสารองค์กร

Super User

Super User

ประชุมขับเคลื่อนเว็บไซต์เพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของเว็บโอเมตริกซ์

ดร.ทัดทอง พราหมณี ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการกำหนดการขับเคลื่อนเว็บไซต์เพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของเว็บโอเมตริกซ์ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานเตรียมการเกี่ยวกับการผลักดันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีการขับเคลื่อนอย่างสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ในการใช้งานทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เว็บโอเมตริกซ์ (http://www.webometrics.info) เป็นการจัดอันดับเว็บที่มีการเผยแพร่ผลงานอิเล็กทรอนิกส์และกิจกรรมผ่านทางอินเทอร์เน็ต  เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศที่กำลังพัฒนา เพื่อต้องการกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษาและนักวิชาการในมหาวิทยาลัยมีการแสดงข้อมูลและความรู้ผ่านทางเว็บ ถ้าหากมหาวิทยาลัยไหนมีการประเมินทางเว็บต่ำกว่ามาตรฐานการจัดอันดับโดยรวม แสดงว่ามหาวิทยาลัยนั้นควรมีการปรับปรุงนโยบายด้านสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยเพิ่มปริมาณและคุณภาพของการตีพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บ

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read more...

ประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานระชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อวางแผนในการจัดทำงบประมาณให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

Read more...

นักศึกษาทุนการศึกษาและนักศึกษาพยาบาลที่ได้รับทุนเข้าพบนายกสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับฟังโอวาท


เมื่อเช้าวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องรับรอง VIP ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นักศึกษาทุนการศึกษาและนักศึกษาพยาบาลที่ได้รับทุนการศึกษา เข้าพบพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อรับฟังโอวาทและแนวปฏิบัติในระหว่างทำการศึกษา

โอกาสนี้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้กล่าวกับนักศึกษาทุนการศึกษาและนักศึกษาพยาบาลที่ได้รับทุนการศึกษาว่า เมื่อเราได้รับโอกาสแล้วให้รีบคว้าโอกาสนั้นไว้แล้วทำโอกาสให้เกิดประโยชน์ที่สุด ไม่ละเลยต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง และให้ทำการศึกษาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำมาเป็นหลักคิดในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ประสบความสำเร็จ

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

Read more...

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ฝึกสอนและนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ 2017 ระดับนานาชาติ

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับอาจารย์ผู้ฝึกสอนและนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับรางวัลอันดับ 7 (รางวัลชมเชย) ระดับนานาชาติ จากการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ 2017 ระดับนานาชาติ ณ เมืองซานโฮเซ ประเทศคอสตาริกา ก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สำหรับนักศึกษาที่ร่วมลงแข่งขัน ประกอบด้วย นายศิริวัฒน์ น่วมมะโน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร นายเอกสิทธิ์ อ้อยแดง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร และนายเมธี ศรีอินทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ โดยลงทำการแข่งขันในรุ่น Advance Robot Category (ARC) ภายใต้การฝึกสอนโดยอาจารย์พิศิษฐ์ เฮ่งจินดา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ และอาจารย์อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจให้กับนักศึกษาและผู้ฝึกสอน

หลังจากนั้น พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้กล่าวต้อนรับนายสมเดช นิลพันธุ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนผู้ดำรงตำแหน่งเดิมซึ่งขอลาออกจากตำแหน่ง

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account