Black Ribbon

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี 2552 ถึง ปัจจุบัน

 

สารจากอธิกาบดี "คนเก่ง คนดี มีความสุข"

          ในช่วงระยะปี 2554 - 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้พัฒนาในหลาย ๆ ด้านมากขึ้นโดยเฉพาะการปรับปรุงด้านภูมิทัศน์ให้มหาวิทยาลัยสะอาด ร่มรื่น "Clean - Green" ด้านบุคลากรได้สนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการและไปศึกษาต่อ ด้านสื่อโสตทัศนูปกรณ์ได้พัฒนาห้องเรียนให้มีความพร้อมทัยสมัย และด้านสนับสนุนทางวิชาการในด้านศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนงานวิชาการให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

          นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรียังมียุทธศาสตร์ที่สำคัญในการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นด้วยการดำเนินโครงการ "หนึ่งครัวเรือน หนึ่งปริญญา" และ "หนึ่งคณะ หนึ่งอำเภอ" และโครงการสำคัญอีกหลายโครงการ เพื่อสร้างเยาวชนให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่จะกลับมาพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

          นักศึกษาที่ก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยต้องเตรียมปรับตัวสู่ระบบการเรียนที่แตกต่างไปจากเดิม คู่มือนักศึกษาจึงเป็นเสมือนแผนที่แห่งการเรียนรู้ที่จะชี้นำไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จ นักศึกษาจึงต้องศึกษาคู่มือนักศึกษา โดยเฉพาะแผนการเรียนการวัดผลการศึกษาและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและตรวจสอบการเรียนของตนเอง

          มหาวิทยาลัยตระหนักดีว่า "นักศึกษาคือทรัพยากรที่มีค่า" และเป็นภาระหลักของมหาวิทยาลัยที่มุ่งผลิตบัณฑิตในเป็น "คนดี คนเก่ง" มีความสุขตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยและสำเร็จเป็น "บัณฑิต" ด้วยความภาคภูมิใจ

         ในโอกาสนี้ขอตอนรับลูกศิษย์ทุกคนสู่รั้วเขียวเหลือง ขอให้ประสบความสำเร็จและมีความสุขตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัต กลิ่นงาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account