รับสมัครนักศึกษาปี2562

University Joomla and WordPress Template

นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหาราชการแผ่นดินที่ดีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ.

ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2561

 
PBRU CHANNEL

ผลงาน... “ลืมอะไรหรือเปล่า” โดย...ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนกฤต ทองคล้ำ

 

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account