ระบบลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เป็นคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ออนไลน์
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง โทรศัพท์ : 032 708 611

การเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ || ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

PBRU Online Election System

กำหนดการรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง

การออกเสียงเลือกตั้งและการนับคะแนน

  • วันที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 - 12.00 น.
  • เลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน 1 หมายเลข
  • ประกาศผลการเลือกตั้ง วันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น.

ผลการเลือกตั้ง

ประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เป็นคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผู้ได้รับการเลือกตั้ง

ผู้ได้รับการเลือกตั้ง

สังกัดหน่วยงาน

สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง


5 กรกฏาคม 2564 สามารถเข้าระบบเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เป็นคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หากไม่พบข้อมูลตามสิทธิ์ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขต่อไป

การติดต่อ

กรณีต้องการติดต่อสอบถาม หรือต้องการให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง


ติดต่อ :

งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคารวิทยภิรมย์ ชั้น M

โทรศัพท์ :

032-708611

ฝ่ายดูแลระบบการเลือกตั้งออนไลน์


ติดต่อ :

งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบดิจิทัล
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาคารศูนย์ถาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 2

โทรศัพท์ :

032 708 601 ต่อ 1706