ระบบลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ ออนไลน์
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง โทรศัพท์ : 032 708 611

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ || จากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ

จากคณะตามโครงสร้างมหาวิทยาลัย 7 คณะ คณะละ 1 คน

PBRU Online Election System

กำหนดการรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง

การออกเสียงเลือกตั้งและการนับคะแนน

  • วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น.
  • เลือกผู้สมัครที่สังกัดในคณะเดียวกันไม่เกิน 1 หมายเลข
  • ประกาศผลการเลือกตั้ง วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น.

ผลการเลือกตั้ง

ประกาศผลการเลือกตั้ง กรรมการสภาวิชาการ จากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ

ผศ. ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต

ผศ. ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต

คณะครุศาสตร์
ผศ. ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์

ผศ. ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์

อาจารย์ ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์

คณะวิทยาการจัดการ
ผศ. ดร.กนกรัตน์  จิรสัจจานุกูล

ผศ. ดร.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ. ดร. วันชัย ซันประสิทธิ์

ผศ. ดร. วันชัย ซันประสิทธิ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผศ.นันท์นภัส  สุวรรณสินธุ์

ผศ.นันท์นภัส สุวรรณสินธุ์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
อาจารย์กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร

อาจารย์กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง


25 พฤษภาคม 2564 อาจารย์สามารถเข้าระบบเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ในการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการ จากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ

หากไม่พบข้อมูลตามสิทธิ์ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขต่อไป

การติดต่อ

กรณีต้องการติดต่อสอบถาม หรือต้องการให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง


ติดต่อ :

งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคารวิทยภิรมย์ ชั้น M

โทรศัพท์ :

032-708611

ฝ่ายดูแลระบบการเลือกตั้งออนไลน์


ติดต่อ :

งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบดิจิทัล
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาคารศูนย์ถาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 2

โทรศัพท์ :

032 708 601 ต่อ 1706