ระบบลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ ออนไลน์
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง โทรศัพท์ : 032 708 611ผลการเลือกตั้ง


คณะกรรมการสภาวิชาการ || จากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ

ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ

การเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการ || จากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 311 คน

200 คน

ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

111 คน

ไม่ใช้สิทธิ์

14 คน

ไม่ประสงค์ลงคะแนน
คณะครุศาสตร์

37 คน
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

คิดเป็นร้อยละ 100
16 คน
ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

คิดเป็นร้อยละ 43.24
21 คน
ไม่ใช้สิทธิ์

คิดเป็นร้อยละ 56.76
3 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน

คิดเป็นร้อยละ 18.75
อาจารย์กุศล   ช่วงบุญศรี

หมายเลข 1

อาจารย์กุศล ช่วงบุญศรี

คะแนน

4

ผศ. ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต

หมายเลข 2

ผศ. ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต

คะแนน

9

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

96 คน
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

คิดเป็นร้อยละ 100
65 คน
ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

คิดเป็นร้อยละ 67.71
31 คน
ไม่ใช้สิทธิ์

คิดเป็นร้อยละ 32.29
6 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน

คิดเป็นร้อยละ 9.23
ผศ. ดร.ประสิทธิ์ คำพล

หมายเลข 1

ผศ. ดร.ประสิทธิ์ คำพล

คะแนน

23

ผศ. ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์

หมายเลข 2

ผศ. ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์

คะแนน

36

คณะวิทยาการจัดการ

32 คน
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

คิดเป็นร้อยละ 100
24 คน
ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

คิดเป็นร้อยละ 75
8 คน
ไม่ใช้สิทธิ์

คิดเป็นร้อยละ 25
0 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน

คิดเป็นร้อยละ 0
อาจารย์ ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์

หมายเลข 1

อาจารย์ ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์

คะแนน

24

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

47 คน
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

คิดเป็นร้อยละ 100
33 คน
ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

คิดเป็นร้อยละ 70.21
14 คน
ไม่ใช้สิทธิ์

คิดเป็นร้อยละ 29.79
0 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน

คิดเป็นร้อยละ 0
ผศ. ดร.กนกรัตน์  จิรสัจจานุกูล

หมายเลข 1

ผศ. ดร.กนกรัตน์  จิรสัจจานุกูล

คะแนน

33

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

47 คน
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

คิดเป็นร้อยละ 100
32 คน
ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

คิดเป็นร้อยละ 68.09
15 คน
ไม่ใช้สิทธิ์

คิดเป็นร้อยละ 31.91
2 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน

คิดเป็นร้อยละ 6.25
ผศ. ดร. วันชัย ซันประสิทธิ์

หมายเลข 1

ผศ. ดร. วันชัย ซันประสิทธิ์

คะแนน

23

ผศ. ดร.สุรชัย ทรัพย์เพิ่ม

หมายเลข 2

ผศ. ดร.สุรชัย ทรัพย์เพิ่ม

คะแนน

7

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

24 คน
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

คิดเป็นร้อยละ 100
14 คน
ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

คิดเป็นร้อยละ 58.33
10 คน
ไม่ใช้สิทธิ์

คิดเป็นร้อยละ 41.67
2 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน

คิดเป็นร้อยละ 14.29
ผศ.นันท์นภัส  สุวรรณสินธุ์

หมายเลข 1

ผศ.นันท์นภัส  สุวรรณสินธุ์

คะแนน

12

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

28 คน
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

คิดเป็นร้อยละ 100
16 คน
ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

คิดเป็นร้อยละ 57.14
12 คน
ไม่ใช้สิทธิ์

คิดเป็นร้อยละ 42.86
1 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน

คิดเป็นร้อยละ 6.25
อาจารย์กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร

หมายเลข 1

อาจารย์กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร

คะแนน

15