ระบบลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ ออนไลน์
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง โทรศัพท์ : 032 708 611รายชื่อและหมายเลขของผู้สมัคร


คณะกรรมการสภาวิชาการ|| จากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ

คณะครุศาสตร์

อาจารย์กุศล   ช่วงบุญศรี

อาจารย์กุศล ช่วงบุญศรี

ชื่อผู้สมัคร : อาจารย์กุศล ช่วงบุญศรี


อายุ : 51 ปี
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ผศ. ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต

ผศ. ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต

ชื่อผู้สมัคร : ผศ. ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต


อายุ : 45 ปี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ. ดร.ประสิทธิ์ คำพล

ผศ. ดร.ประสิทธิ์ คำพล

ชื่อผู้สมัคร : ผศ. ดร.ประสิทธิ์ คำพล


อายุ : 41 ปี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผศ. ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์

ผศ. ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์

ชื่อผู้สมัคร : ผศ. ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์


อายุ : 41 ปี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์ ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์

อาจารย์ ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์

ชื่อผู้สมัคร : อาจารย์ ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์


อายุ : 44 ปี
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ. ดร.กนกรัตน์  จิรสัจจานุกูล

ผศ. ดร.กนกรัตน์  จิรสัจจานุกูล

ชื่อผู้สมัคร : ผศ. ดร.กนกรัตน์  จิรสัจจานุกูล


อายุ : 39 ปี
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ. ดร. วันชัย ซันประสิทธิ์

ผศ. ดร. วันชัย ซันประสิทธิ์

ชื่อผู้สมัคร : ผศ. ดร. วันชัย ซันประสิทธิ์


อายุ : 49 ปี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผศ. ดร.สุรชัย ทรัพย์เพิ่ม

ผศ. ดร.สุรชัย ทรัพย์เพิ่ม

ชื่อผู้สมัคร : ผศ. ดร.สุรชัย ทรัพย์เพิ่ม


อายุ : 52 ปี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผศ.นันท์นภัส  สุวรรณสินธุ์

ผศ.นันท์นภัส  สุวรรณสินธุ์

ชื่อผู้สมัคร : ผศ.นันท์นภัส  สุวรรณสินธุ์


อายุ : 54 ปี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาตราจารย์
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร

อาจารย์กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร

ชื่อผู้สมัคร : อาจารย์กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร


อายุ : 40 ปี
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ