ระบบลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ (สายวิชาการ) ออนไลน์
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง โทรศัพท์ : 081 434 2322

คำแนะนำการตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง


คำชี้แจง

1) ที่เมนู “ตรวจสอบสิทธิ” ให้ท่านกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนในการตรวจสอบสิทธิ

2) ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนตัวผู้ตรวจขอสอบสิทธิ หากข้อมูลถูกต้องให้กดยืนยันใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

3) ระบบจะทำการส่งข้อมูล ลิงค์พร้อมรหัสตรวจสอบ ไปยังอีเมลผู้ขอตรวจสอบสิทธิ เพื่อใช้เป็นเส้นทางเข้าสู่ระบบเลือกตั้งแบบออนไลน์


*** หมายเหตุ

- ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ต้องใช้อีเมลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ชื่ออีเมล@mail.pbru.ac.th) ในการรับข้อมูลเพื่อเข้าระบบเลือกตั้งแบบออนไลน์เท่านั้น
- กรุณาตรวจสอบสิทธิออกเสียงเลือกตั้งก่อนถึงวันใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง