ระบบลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ (สายวิชาการ) ออนไลน์
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง โทรศัพท์ : 081 434 2322ผลการเลือกตั้ง แบบไม่เป็นทางการ


กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ (สายวิชาการ)

ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ


กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ (สายวิชาการ)

ผลคะแนนรวม

353 คน
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

คิดเป็นร้อยละ 100
76 คน
ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

คิดเป็นร้อยละ 21.53
277 คน
ไม่ใช้สิทธิ์

คิดเป็นร้อยละ 78.47
18 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน

คิดเป็นร้อยละ 23.68ดร.วิฑูรย์  คุ้มหอม

หมายเลข 1

ดร.วิฑูรย์  คุ้มหอม

คะแนน

58