ระบบลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ออนไลน์
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง โทรศัพท์ : 081 434 2322

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย || จากคณาจารย์ประจำ

ตามโครงสร้างสภาฯ จำนวน 4 คน

PBRU Online Election System

กำหนดการรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้มีสิทธิ์ออกเสียง

การออกเสียงเลือกตั้งและการนับคะแนน

  • วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00-12.00 น.
  • สามารถเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน 4 หมายเลข
  • ประกาศผลการเลือกตั้ง วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น.

ผลการเลือกตั้ง

ประกาศผลการเลือกตั้ง วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น.

อ.ภาคย์ พราหมณ์แก้ว

(ผู้ได้รับการเลือกตั้งคนที่ 1)

ผศ.แสนประเสริฐ ปานเนียม

(ผู้ได้รับการเลือกตั้งคนที่ 2)

อ.กรกรต เจริญผล

(ผู้ได้รับการเลือกตั้งคนที่ 3)

อ. ดร.ราเชน คณะนา

(ผู้ได้รับการเลือกตั้งคนที่ 4)

สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง


28 พฤษภาคม 2564 อาจารย์สามารถเข้าระบบเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ

หากไม่พบข้อมูลตามสิทธิ์ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขต่อไป

การติดต่อ

กรณีต้องการติดต่อสอบถาม หรือต้องการให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง


ติดต่อ :

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคารวิทยภิรมย์ ชั้น M

โทรศัพท์ :

081-4342322

ฝ่ายดูแลระบบการเลือกตั้งออนไลน์


ติดต่อ :

งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบดิจิทัล
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาคารศูนย์ถาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 2

โทรศัพท์ :

032-708601 ต่อ 1706