ระบบลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ออนไลน์
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง โทรศัพท์ : 081 434 2322ผลการเลือกตั้ง


คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี || ประเภทคณาจารย์ประจำ

ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ


การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี || ประเภทคณาจารย์ประจำ

ผลคะแนนรวม

324 คน
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

คิดเป็นร้อยละ 100
248 คน
ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

คิดเป็นร้อยละ 76.54
76 คน
ไม่ใช้สิทธิ์

คิดเป็นร้อยละ 23.46
3 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน

คิดเป็นร้อยละ 1.21คณะครุศาสตร์

23 คน
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

คิดเป็นร้อยละ 100
20 คน
ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

คิดเป็นร้อยละ 86.96
3 คน
ไม่ใช้สิทธิ์

คิดเป็นร้อยละ 13.04
0 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน

คิดเป็นร้อยละ 0

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

27 คน
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

คิดเป็นร้อยละ 100
11 คน
ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

คิดเป็นร้อยละ 40.74
16 คน
ไม่ใช้สิทธิ์

คิดเป็นร้อยละ 59.26
0 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน

คิดเป็นร้อยละ 0

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

93 คน
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

คิดเป็นร้อยละ 100
72 คน
ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

คิดเป็นร้อยละ 77.42
21 คน
ไม่ใช้สิทธิ์

คิดเป็นร้อยละ 22.58
1 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน

คิดเป็นร้อยละ 1.39

คณะวิทยาการจัดการ

30 คน
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

คิดเป็นร้อยละ 100
22 คน
ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

คิดเป็นร้อยละ 73.33
8 คน
ไม่ใช้สิทธิ์

คิดเป็นร้อยละ 26.67
1 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน

คิดเป็นร้อยละ 4.55

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

44 คน
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

คิดเป็นร้อยละ 100
35 คน
ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

คิดเป็นร้อยละ 79.55
9 คน
ไม่ใช้สิทธิ์

คิดเป็นร้อยละ 20.45
0 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน

คิดเป็นร้อยละ 0

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

45 คน
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

คิดเป็นร้อยละ 100
40 คน
ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

คิดเป็นร้อยละ 88.89
5 คน
ไม่ใช้สิทธิ์

คิดเป็นร้อยละ 11.11
0 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน

คิดเป็นร้อยละ 0

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

22 คน
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

คิดเป็นร้อยละ 100
17 คน
ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

คิดเป็นร้อยละ 77.27
5 คน
ไม่ใช้สิทธิ์

คิดเป็นร้อยละ 22.73
1 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน

คิดเป็นร้อยละ 5.88

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

26 คน
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

คิดเป็นร้อยละ 100
25 คน
ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

คิดเป็นร้อยละ 96.15
1 คน
ไม่ใช้สิทธิ์

คิดเป็นร้อยละ 3.85
0 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน

คิดเป็นร้อยละ 0

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

14 คน
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

คิดเป็นร้อยละ 100
6 คน
ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

คิดเป็นร้อยละ 42.86
8 คน
ไม่ใช้สิทธิ์

คิดเป็นร้อยละ 57.14
0 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน

คิดเป็นร้อยละ 0
อาจารย์ภาคย์ พราหมณ์แก้ว

หมายเลข 1

อาจารย์ภาคย์ พราหมณ์แก้ว

คะแนน

137

ผศ.แสนประเสริฐ ปานเนียม

หมายเลข 4

ผศ.แสนประเสริฐ ปานเนียม

คะแนน

125

อาจารย์กรกรต เจริญผล

หมายเลข 8

อาจารย์กรกรต เจริญผล

คะแนน

103

อาจารย์ดร.ราเชณ  คณะนา

หมายเลข 10

อาจารย์ดร.ราเชณ คณะนา

คะแนน

101

จ.ส.ต.ดร.รัฐ กันภัย

หมายเลข 2

จ.ส.ต.ดร.รัฐ กันภัย

คะแนน

91

ผศ. น.สพ. ดร. มหิศร ประภาสะโนบล

หมายเลข 6

ผศ. น.สพ. ดร. มหิศร ประภาสะโนบล

คะแนน

86

อ.ดร.มลทิชา. แจ่มจันทร์

หมายเลข 7

อ.ดร.มลทิชา. แจ่มจันทร์

คะแนน

69

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ซันประสิทธิ์

หมายเลข 9

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ซันประสิทธิ์

คะแนน

59

อาจารย์ประเสริฐ ปราชญ์ประยูร

หมายเลข 3

อาจารย์ประเสริฐ ปราชญ์ประยูร

คะแนน

54

อาจารย์กุศล ช่วงบุญศรี

หมายเลข 5

อาจารย์กุศล ช่วงบุญศรี

คะแนน

21