ระบบลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ออนไลน์
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง โทรศัพท์ : 081 434 2322รายชื่อและหมายเลขของผู้สมัคร


คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย || จากคณาจารย์ประจำ

อาจารย์ภาคย์ พราหมณ์แก้ว

อาจารย์ภาคย์ พราหมณ์แก้ว

ชื่อผู้สมัคร : อาจารย์ภาคย์ พราหมณ์แก้ว


อายุ : 48 ปี
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จ.ส.ต.ดร.รัฐ กันภัย

จ.ส.ต.ดร.รัฐ กันภัย

ชื่อผู้สมัคร : จ.ส.ต.ดร.รัฐ กันภัย


อายุ : 51 ปี
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)
อาจารย์ประเสริฐ ปราชญ์ประยูร

อาจารย์ประเสริฐ ปราชญ์ประยูร

ชื่อผู้สมัคร : อาจารย์ประเสริฐ ปราชญ์ประยูร


อายุ : 51 ปี
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผศ.แสนประเสริฐ ปานเนียม

ผศ.แสนประเสริฐ ปานเนียม

ชื่อผู้สมัคร : ผศ.แสนประเสริฐ ปานเนียม


อายุ : 39 ปี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์กุศล ช่วงบุญศรี

อาจารย์กุศล ช่วงบุญศรี

ชื่อผู้สมัคร : อาจารย์กุศล ช่วงบุญศรี


อายุ : 51 ปี
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ผศ. น.สพ. ดร. มหิศร ประภาสะโนบล

ผศ. น.สพ. ดร. มหิศร ประภาสะโนบล

ชื่อผู้สมัคร : ผศ. น.สพ. ดร. มหิศร ประภาสะโนบล


อายุ : 49 ปี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อ.ดร.มลทิชา. แจ่มจันทร์

อ.ดร.มลทิชา. แจ่มจันทร์

ชื่อผู้สมัคร : อ.ดร.มลทิชา. แจ่มจันทร์


อายุ : 41 ปี
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์กรกรต เจริญผล

อาจารย์กรกรต เจริญผล

ชื่อผู้สมัคร : อาจารย์กรกรต เจริญผล


อายุ : 46 ปี
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ซันประสิทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ซันประสิทธิ์

ชื่อผู้สมัคร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ซันประสิทธิ์


อายุ : 49 ปี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารย์ดร.ราเชณ  คณะนา

อาจารย์ดร.ราเชณ คณะนา

ชื่อผู้สมัคร : อาจารย์ดร.ราเชณ คณะนา


อายุ : 45 ปี
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม