สำหรับบุคลากร

ส่งเกรด/ผลการเรียน E-Mail PBRU
ฐานข้อมูลออนไลน์ สกอ. ข่าวสำหรับบุคลกร
CHE QA PBRU ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์
PBRU Digital Collection ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้
OPEC ARIT PBRU Pbru Channel
คู่มือ : เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คู่มือ : การเขียนผลงานวิชาการ
คู่มือ : การเปิดปิดหลักสูตร ลำดับขั้นตอนการเสนอหลักสูตร
คู่มือ : การส่งมคอ. 3-7 ไฟล์การประชุมบุคลากร  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558
คู่มือ : ผลการประเมินการสอน (อาจารย์ผู้สอน) คู่มือ : ผลการประเมินการสอน  (ของประธานสาขาวิชา)
คู่มือ จรรยาบรรณบุคลากร  แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
ศูนย์ปฏิบัติการอาคารเพชรน้ำหนึ่ง ประกาศเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ
ประกาศหลักเกณฑ์จ้างพนักงานชั่วคราว ข้อบังคับภาระงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน  คู่มือปฏิบัติงาน l ผลิตบัญฑิต l บริการวิชาการ l ศิลปวัฒนธรรม l วิจัย l บริหาร l

 

 

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account