สำหรับบุคลากร

ส่งเกรด/ผลการเรียน ข่าวสำหรับบุคลกร
ฐานข้อมูลออนไลน์ คู่มือ : การเขียนผลงานวิชาการ
OPEC ARIT PBRU ลำดับขั้นตอนการเสนอหลักสูตร
คู่มือ : เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ไฟล์การประชุมบุคลากร  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558
คู่มือ : การเปิดปิดหลักสูตร คู่มือ : ผลการประเมินการสอน  (ของประธานสาขาวิชา)
คู่มือ : การส่งมคอ. 3-7 แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
คู่มือ : ผลการประเมินการสอน (อาจารย์ผู้สอน) ประกาศเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ
คู่มือ จรรยาบรรณบุคลากร  ข้อบังคับภาระงาน
ศูนย์ปฏิบัติการอาคารเพชรน้ำหนึ่ง แบบฟอร์งานบุคคล/คำร้องต่างๆ /สวัสดิการของมหาวิทยาลัย
ประกาศหลักเกณฑ์จ้างพนักงานชั่วคราว  หมายเลขโทรศัพท์ PBRU
แจ้งเรื่องร้องเรียน
   
   

 

 

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account