Logo

สำหรับนักศึกษา

ลงทะเบียน/ผลการศึกษา ตรวจยอดหนี้ที่กู้ยืม กยศ.
E-Mail PBRU กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
งานสำหรับนักศึกษา หน่วยทุนการศึกษา PBRU
งานสำหรับศิษย์เก่า Scholarship ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลระบบกิจกรรม ข่าวสำหรับนักศึกษา
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ UBI กิจกรรมนักศึกษา
รับพระราชทานปริญญาบัตร ศูนย์นวตกรรมการเรียนรู้
แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา Pbru Channel
ฐานข้อมูล OPAC ARIT คู่มือการลงทะเบียน
ศูนย์ปฏิบัติการอาคารเพชรน้ำหนึ่ง การแต่งกายที่ถูกระเบียบ
ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการลงทะเบียน ข่าวดอนขังใหญ่ 
กำหนดการผันผันการเกณฑ์ทหาร แจ้งเรื่องร้องเรียน
อัตราและวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาปี 2560 ฐานข้อมูลออนไลน์ สกอ.
  Exit Exam/English
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 และ 032-708605 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th