Logo

หลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร์

1. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

3. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ปรัชญาคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เชื่อว่า บัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพต้องมีพื้นฐานมาจากการมีคุณธรรม มีจิตเอื้ออาทรด้วยจิตใจของความเป็นมนุษย์มีความรู้ในศาสตร์ ของวิชาชีพและศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขภายใต้ค่านิยมร่วมของคณะพยาบาล ศาสตร์ที่ว่า “คุณธรรมนำปัญญา  ก้าวหน้าด้วยวิชาการ  ผสมผสานภูมิปัญญาไทย  ใส่ใจดุลยภาพชีวิต  บริการด้วยจิตเอื้ออาทรด้วยจิตใจของความเป็นมนุษย์”


วิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์

"เป็นองค์กรชั้นนำในการผลิตพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 1 ใน 5 ของประเทศภายในปี 2562"


พันธกิจคณะพยาบาลศาสตร์

๑. ผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ ให้มีคุณภาพโดยเน้นการ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
๒. ผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ โดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพ  ผู้สูงอายุ 
๓. บูรณาการ การบริการวิชาการกับทุกพันธกิจของคณะ 
๔. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๕. สืบสานโครงการพระราชดำริโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับทุกพันธกิจของคณะ
๖. บริหารองค์กรโดยใช้ยุทธศาสตร์ ตามหลักธรรมาภิบาล


เอกลักษณ์คณะพยาบาลศาสตร์

"ความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ"


อัตลักษณ์คณะพยาบาลศาสตร์

"ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ บริการด้วยใจเอื้ออาทร และจิตใจของความเป็นมนุษย์"


วัตถุประสงค์คณะพยาบาลศาสตร์

๑. เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้มีคุณภาพ  เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
๒. เพื่อผลิตและพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์  นวัตกรรมที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะ
๓. เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม  โดยประสานความร่วมมือกับท้องถิ่น และองค์กรอื่นให้เกิดความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และสากลในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
๕. เพื่อสืบสานและต่อยอดโครงการพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๖. เพื่อบริหารจัดการองค์กรโดยใช้ยุทธศาสตร์ ตามหลักธรรมาภิบาล ให้บุคลากรมีความสุขอย่างมีดุลยภาพและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล


ยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์

ยุทศาสตร์ที่ ๑ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมรับใช้สังคม
กลยุทธ์ที่ ๑.๑.ยกระดับคุณภาพหลักสูตรให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล 
กลยุทธ์ที่ ๑.๒.พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเรียนรู้จากการ ปฏิบัติ (Action learning) โดยเน้นคุณลักษณะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
กลยุทธ์ที่ ๑.๓.พัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ให้มีความแข็งแกร่งทางวิชาการและวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ ๑.๔.พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาให้ถึงพร้อมด้วยวิชาการ วิชาชีพ และคุณธรรม สามารถดำรงตนและช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมได้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ TQF และอัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ 

ยุทศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพการวิจัย เพื่อความเป็นเลิศด้านการส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ อาหาร และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
กลยุทธ์ที่ ๒.๑.การพัฒนาสมรรถนะด้านสถิติและการออกแบบวิจัย 
กลยุทธ์ที่ ๒.๒.พัฒนาประเด็นวิจัยและสร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาเป็นหน่วยวิจัย
กลยุทธ์ที่ ๒.๓.การพัฒนาเครือข่ายชุมชนและพัฒนาบริการวิชาการ การจัดสุขภาพชุมชน 

ยุ ทศาสตร์ที่ ๓ การบริการวิชาการสนองต่อการพัฒนาชุมชน เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและสร้างภูมิคุ้มกัน เกี่ยวกับยาเสพติด เพศศึกษาและหมวกกันน็อค
กลยุทธ์ที่ ๓.๑.สร้างค่ายเยาวชนต้นแบบ 
กลยุทธ์ที่ ๓.๒.พัฒนาหลักสูตรการบริการวิชาการ และจัดตั้งศูนย์บริการด้านสุขภาพเพื่อหารายได้และเป็นฐานการเรียนรู้ให้แก่ นักศึกษาและชุมชน
กลยุทธ์ที่ ๓.๓.สร้างเสริมเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าขององค์กรของชุมชนท้องถิ่น

ยุทศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล
กลยุทธ์ที่ ๔.๑.เพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๔.๒.เพิ่มขีดความสามารถด้านภาษาของบุคลากร
กลยุทธ์ที่ ๔.๓.ส่งเสริมการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างสถาบันในอาเซียน 

ยุทศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ ๕.๑.พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ ๕.๒.เร่งรัดการเพิ่มและพัฒนาคุณภาพบุคลากรและนักศึกษา ให้มีศักยภาพในการแข่งขันระดับประเทศและอาเซียน 
กลยุทธ์ที่ ๕.๓.พัฒนาและปรับปรุงสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็น E-Faculty และพัฒนาห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อมต่อการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ
กลยุทธ์ที่ ๕.๔.พัฒนาและปรับปรุง คณะให้เป็น Green and clean Faculty
กลยุทธ์ที่ ๕.๕.เร่งรัดพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการในกลุ่มสาขา วิชาชีพใกล้เคียงชื่อเสียงและรายได้ของ มหาวิทยาลัยและคณะอย่างยังยืน
กลยุทธ์ที่ ๕.๖.พัฒนาช่องทางและระบบกลไกการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการสร้างชื่อเสียงและความศรัทธาให้แก่องค์กร

ยุทศาสตร์ที่ ๖ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและโครงการพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ ๖.๑.ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและโครงการพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 และ 032-708605 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th