คณะและหลักสูตร

หลักสูตรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

5. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน

ประวัติคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ https://infotech.pbru.ac.th

ย้อน อดีตไปเมื่อปี พ . ศ . 2526 ไมโครคอมพิวเตอร์ชนิด 8 บิต เริ่มแพร่หลายเข้ามาสู่ประเทศไทย เนื่องจากเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ราคาไม่แพงนัก ( ของเลียนแบบประมาณ 25,000 บาท ) สามารถนำไปใช้ตามบริษัท ห้างร้าน หรือตามบ้านได้สะดวกไม่ต้องติดเครื่อง ปรับอากาศให้ก็สามารถทำงานได้ วิทยาลัยครูเพชรบุรี ( สถานะขณะนั้น ) โดยท่านอธิการ ดร . วรชัย เยาวปาณี เล็ง เห็นความสำคัญทั้งการนำมาใช้งาน และด้านการเรียนการสอน จึงได้ นำมาทดลองใช้กับงานบริหารและบริการของวิทยาลัย งานที่สำคัญงานหนึ่งที่มีชื่อเสียงคือ ระบบงานทะเบียนนักศึกษาวิทยาลัย ขณะเดียวกันได้เชิญวิทยากรมาฝึกอบรมให้กับอาจารย์ ที่สนใจ หัวข้อที่ฝึกอบรมครั้งแรก คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการเขียน โปรแกรมภาษาเบสิก จำได้ว่าครั้งแรกมีอาจารย์เข้ารับการอบรมประมาณ 20 คน เมื่อการอบรม เข้าสู่การเขียนโปรแกรมภาษาเบสิกหลายท่านค่อยๆ หายไปจนสุดท้ายเหลืออยู่ประมาณ 6-7 คน

หลัง จากการอบรมแล้วท่านอธิการมีนโยบายให้เปิดสอนหลักสูตร ป . กศ . สูง ( เทียบเท่าอนุปริญญา ) และ ค . บ . 2 ปี หลังอนุปริญญา วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ท่านได้มาช่วยดำเนินการในการจัดทำหลักสูตรทั้งสองหลัก สูตร โดยเสนอให้กรมการฝึกหัดครูแต่งตั้งกรรมการร่าง หลักสูตร ป . กศ . สูง และ ค . บ . วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา จัดทำฉบับร่าง ณ วิทยาลัยครูเพชรบุรี มีอาจารย์ของเราเป็นผู้ดำเนินการ และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านคอมพิวเตอร์มาร่วมให้ข้อคิดเห็น และเสนอแนะ กรรมการดังกล่าวตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2526 กรรมการท่านหนึ่ง ซึ่งมีชื่อเสียงและเป็นที่ ยอมรับในวงการคอมพิวเตอร์ขณะนั้น คือ รศ . สมชาย ทยานยง จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งแรกท่านไม่ค่อยเห็นด้วยกับการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ เพราะนักศึกษาจะไม่ได้เห็นกระบวนการทั้งหมดของคอมพิวเตอร์ เช่น เรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( ขณะนั้นยังไม่มีระบบแลนเหมือนปัจจุบัน ) แต่ด้วยความตั้งใจดีของกรรมการหลายท่าน เช่น ดร . โกวิท ประวาลพฤกษ์ ดร . ณรงค์ บุญมีที่ มองเห็นความสำคัญของคอมพิวเตอร์ และความจำเป็นที่จะต้องผลิตบัณฑิตสายครูด้านคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับความต้อง การของประเทศชาติ ท่านจึงไม่ได้คัดค้าน เพียงแต่ให้ ข้อเสนอแนะในการทำงานต่อไป กรรมการทรงคุณวุฒิท่านอื่นๆ ส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยกับร่าง หลักสูตร ป . กศ . สูง และ ค . บ . 2 ปี วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา ในที่สุดสภาการฝึกหัดครูจึงได้อนุมัติหลักสูตร เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2527 (ดร . จารึก ชูกิตติกุล รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และพัฒนา เป็นผู้นำหลักสูตรเข้าชี้แจงในสภาการฝึกหัดครู ซึ่งเป็นครั้งแรกที่วิทยาลัยครูเสนอหลักสูตรเอง แทนที่จะเป็นหน่วยศึกษานิเทศก์ร่างและเสนอให้ ซึ่งก็เกิดขึ้นได้จากการสนับสนุนของท่านอธิบดีกรมการฝึกหัดครู นายพะนอม แก้วกำเนิด ใน สมัยนั้น ) แต่ท่านนายกสภาการฝึกหัดครู ( นาย สมาน แสงมะลิ ) ได้ขอให้เปลี่ยนชื่อจาก “ คอมพิวเตอร์ศึกษา ” เป็น “ คอมพิวเตอร์ ” และ ก . พ . ได้ตีค่าเงินเดือนให้ตามคุณวุฒิที่ได้รับ วิทยาลัยครูเพชรบุรี จึงเป็นวิทยาลัยครูแห่งแรกที่ริเริ่มร่างหลักสูตรคอมพิวเตอร์และเปิดสอนหลัก สูตรของตนเองคือ ป . กศ . สูง วิชาเอกคอมพิวเตอร์เป็นครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2527 และนักศึกษารุ่นนี้ได้เรียนต่อ ค . บ . ( คอมพิวเตอร์ ) อีก 2 ปีหลังจบ ป.กศ. สูง จนจบการศึกษาเป็นรุ่นแรกอย่างมีคุณภาพ

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account