คณะและหลักสูตร

หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปการประกอบอาหาร

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์

3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2561 จะเป็นคณะที่มีความเป็นเลิศด้านการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และด้านอาหารในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย (Royal Coast*)

เอกลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์ฯ

"องค์กรแห่งการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ ผู้นำด้านอาหาร และบริการสุขภาพ"

อัตลักษณ์นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ

"ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ควบคู่วิทยาการ ผสานเศรษฐกิจพอเพียง"

ความหมายของอัตลักษณ์ซื่อสัตย์

บัณฑิตเป็นผู้มีความชื่อสัตย์ตรงต่อกฎเกณฑ์ของสังคมและผลจากการกระทำของ ตน ไม่คดโกง ไม่โำกหกหลอกลวง ไม่ขโมย หรือลอกเลียงผลงาน ความคิดของผู้อื่นและให้เกียรติเจ้าของผลงานหรือความคิดเห็นที่ บัณฑิตนำมาใช้ประโยชน์เสมอ

มีวินัย

บัณฑิตเป็นผู้ยอมรับและถือตามกฎ ระเบียน มารยาท ขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคม และปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ

ใผ่เรียนรู้

บัณฑิตเป็นผู้มีความตั้งใจ กระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

ควบคู่วิทยาการ

บัณฑิตเป็นผู้ที่ ก้าวหน้าต่อ ความรู้ ความเจริญทาง วิทยาการ และการเเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและสังคม และสามารถตัดสินใจและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ผสามเศรษฐกิจพอเพียง

บัณฑิตเป็นผู้ที่สามารถดำรงชีวิตบนพื้นฐานแห่งความพอเพียงและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่างๆ ได้ 

ปรัชญา

"วิทยาศาสตร์คู่คุณธรรม นำเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาสังคม"

พันธกิจ


1.ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของคณะให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคมในระดับสากล
2.พัฒนาคุณภาพของงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติสามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือแก้ไขปัญหาสังคมได้ 
3.บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
4. ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. บริหารจัดการโดยใช้กระบวนการประกันคุณภาพ หลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตราสัญลักษณ์

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account