คณะและหลักสูตร

หลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ (สองภาษา)

3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

4. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ และบรรณารักษศาสตร์

7. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

9. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

10. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

11. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

12. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์

13. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

14. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

15. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

history

เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ http://hs.pbru.ac.th/

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account