ข่าว

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more...

แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีนาคม - พฤษภาคม 2562

 

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่ 370/2562
เรื่อว แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2542 และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจเวรรักษาการณ์และผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีหน้าที่ตรวจตราดูแล เฝ้าระวัง เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม >>> แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีนาคม - พฤษภาคม 2562

 

Read more...

ถ่ายทอดสด พิธีปิดการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41

ถ่ายทอดสด พิธีปิดการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41

Read more...

ถ่ายทอดสด Star Of PNCK 2019 การแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41

ถ่ายทอดสด Star Of PNCK 2019 การแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41

Read more...

นิทรรศการวิจัยทางศิลปศึกษา “สา-ระ-รูป”

นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา จัดนิทรรศการวิจัยทางศิลปศึกษา “สา-ระ-รูป”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการวิจัยทางศิลปศึกษา “สา-ระ-รูป” หมายถึง เนื้อหาสาระของผลงานที่มีความแตกต่างกันของแต่ละบุคคล ที่นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม – 5 เมษายน 2562 ณ ห้องพริบพรีมหาวิชชาลัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การวิจัยทางศิลปศึกษาเป็นการวิจัยเชิงพัฒนา (Reseach And Development)  เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในวิชาเอกของสาขาวิชาศิลปศึกษา เป็นการนำความรู้ในวิชาต่างๆ ทางศิลปะที่ได้เรียนรู้ฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะ มาประมวลสรุปเป็นผลงานโดยผ่านกระบวนการวิจัย เนื้อหาเรื่องราวและเทคนิคการนำเสนอเป็นไปตามที่นักศึกษามีความสนใจ หัวข้อในการศึกษาวิจัยมีที่มาจากความสนใจของนักศึกษาในหลายประเด็น เช่น เกิดจากแรงบันดาลใจในความงามของธรรมชาติ  อารมณ์ของมนุษย์ ความงามของศิลปกรรมไทย วัฒนธรรมประเพณี สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง โดยนำเนื้อหาที่สนใจมาสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการศึกษา วิเคราะห์ แนวความคิด เนื้อหาเรื่องราว เทคนิควิธีการและการจัดองค์ประกอบในผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียง แล้วนำผลการศึกษาวิเคราะห์ที่น่าสนใจบางประเด็นที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาเรื่องราวของแรงบันดาลใจที่ได้รับ นำมาผสมผสานกับแนวทางของตนเองสร้างสรรค์เป็นผลงานใหม่อย่างมีเอกภาพ  โดยมีผลงานที่นำมาจัดแสดงทั้งหมด 16 ผลงาน  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานศิลปะของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา ในรูบแบบของการวิจัยต่อสาธารณะชน เป็นการพัฒนานักศึกษาในด้านการศึกษาวิจัย และเป็นการแนะแนว ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยผ่านรูปแบบของนิทรรศการทางศิลปะ

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read more...

สอบออนไลน์ PBRU Exit Exam System

.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการสอบวิชาพื้นฐานออนไลน์ PBRU Exit Exam System  

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดสอบวิชาพื้นฐานผ่านระบบออนไลน์ PBRU Exit Exam System  โดยร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาที่กำลังจะศึกษาจบ ประกอบด้วย วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและวิชาภาษาไทย ซึ่งนักศึกษาต้องสอบผ่าน 3 ใน 4 รายวิชา

ที่ผ่านมาสอบการสอบวิชาพื้นฐานจะทำการสอบในชั้นเรียนตามกระบวนการปกติ โดยใช้กระดาษเป็นตัวจัดสอบ แต่ในขณะนี้ได้พัฒนาระบบการสอบเป็นระบบออนไลน์ ซึ่งใช้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่จะผลักดันให้เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

โดยก่อนการสอบ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้มีระบบออนไลน์ให้นักศึกษาได้ทดลองสอบ เมื่อนักศึกษามีความพร้อม มีความมั่นใจแล้วสามารถลงทะเบียนสมัครได้ด้วยตนเอง
ซึ่งข้อสอบมีการจัดทำเป็นคลังข้อสอบจำนวนกว่า 1,000 ข้อ เมื่อนักศึกษาทำการสอบระบบจะสุ่มข้อสอบขึ้นมา นักศึกษาที่นั่งใกล้กันอาจมีโอกาสได้ข้อสอบที่คำถามเหมือนกันแต่คำตอบจะแตกต่างกัน เมื่อสอบเสร็จแล้วระบบจะส่งข้อมูลไปที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อทำการประมวลผล นักศึกษาสามารถทราบผลการสอบของตนเองได้ทันทีว่าผ่านหรือไม่

สำหรับการจัดสอบจัดขึ้นทุกวันพุธ เวลา 13.00 น. และวันเสาร์ – อาทิตย์ เดือนละ 1 ครั้ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาครูที่ออกฝึกประสบการณ์สอน

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

View the embedded image gallery online at:
https://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru#sigFreeId81080ad72c

Read more...

ลงนามความร่วมมือ กฟผ.

มรภ.เพชรบุรีร่วมลงนามความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมให้การต้อนรับนายประเสริฐ อินทับ ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ และคณะ ในโอกาสเดินทางมาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์

กฟผ.เขื่อนศรีนครินทร์ เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ในราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม และรักษาความสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของประชาชน มีส่วนร่วมในการจัดการการบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง ทำการสอน วิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย

โดยทั้งสองฝ่ายได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเป็นศูนย์กลางการศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการและเสริมสร้างพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า ตลอดจนนำองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมไปสร้างประโยชน์แก่ทั้งสองหน่วยงานและสังคม โดยบันทึกข้อตกลงมีระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนาม หากครบระยะเวลาที่กำหนด ทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบที่จะดำเนินโครงการความร่วมมือนี้ ก็สามารถดำเนินการได้ด้วยความเห็นชอบของทั้งสองฝ่าย  

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

View the embedded image gallery online at:
https://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru#sigFreeId7bed5a1034

Read more...

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 “ตาลโตนดเกมส์”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 “ตาลโตนดเกมส์” เมื่อช่วงเย็นวันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ สนามจุลานนท์สถาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้บริหารหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก 4 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วม

การจัดการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตกทั้ง 4 แห่ง จะผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์มิตรไมตรีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก ในส่วนของนักศึกษาก็จะทำให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เกิดความรัก ความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ยังฝึกการมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน การเสียสละเพื่อส่วนรวมและการทำงานเป็นทีม

การจัดการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ครั้งที่ 41“ตาลโตนดเกมส์” ใช้เวลาในการแข่งขันทั้งสิ้น 4 วัน ระหว่างวันที่ 19 –22 มีนาคม 2562

#

รายงานโดยงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

View the embedded image gallery online at:
https://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru#sigFreeIde95777c275

Read more...

การถ่ายทอดสด ตาลโตนดเกมส์ การแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 วันที่ 19 - 22 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี " พลังกีฬา สร้างฝันสานไมตรี "

การถ่ายทอดสด ตาลโตนดเกมส์ การแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41
วันที่ 19 - 22 มีนาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี " พลังกีฬา สร้างฝันสานไมตรี "

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account