ข่าว

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดี Action Learning”

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดี Action Learning”

Read more...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 ณ ห้องพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 ณ ห้องพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read more...

รายการรอบรั้ว PBRU ช่วง : เจาะลึก PBRU ( นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คว้ารางวัลการแข่งขันทำอาหารในรายการ Thailand’s International Culinary Cup (TICC) 2019 )

รายการรอบรั้ว PBRU
ช่วง : เจาะลึก PBRU ( นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คว้ารางวัลการแข่งขันทำอาหารในรายการ Thailand’s International Culinary Cup (TICC) 2019 )
รายวิชา : วิชาการสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
โดย : นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร

Read more...

แต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ และคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือน ตุลาคม 2562

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่ 1369และ1370/2562
เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ และคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประจำเดือน ตุลาคม 2562

เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2542 และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจเวรรักษาการณ์และผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีหน้าที่ตรวจตราดูแล เฝ้าระวัง เดือนกันยายน รายละเอียดเพิ่มเติม >>> แต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ และคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือน ตุลาคม 2562

Read more...

คณะพยาบาลศาสตร์ประกวดนักศึกษาต้นแบบ

คณะพยาบาลศาสตร์  ค้นหาตัวแทนคณะเพื่อเข้าร่วมประกวดดาว - เดือนมหาวิทยาลัยฯ  

กิจกรรมการประกวดนักศึกษาต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2562 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลับราชภัฏเพชรบุรี จัดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 11 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีนักศึกษาและคณาจารย์ ตลอดจนผู้ปกครองนักศึกษาผู้เข้าประกวดเข้าร่วมรับชม

 กิจกรรมการประกวดนักศึกษาต้นแบบของคณะพยาบาลศาสตร์ ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 6 คู่ 12 คนซึ่งเป็นตัวแทนของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 3 คู่ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2 คู่ และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 1 คู่  โดยการประกวดได้เปิดโอกาสให้ผู้สมัครได้แนะนำตัวเองและแสดงความสามารถพิเศษ

            สำหรับผลการประกวด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายณัฐกฤต ลาภบุญเรือง สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ นางสาวอัญชลิกา เหมหาญ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 นายสาปูวัน สาและ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ นางสาวศศิวิมล ภาวสุทธิไพศิฐ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 นายวิชชานนท์ เพชรสง่า สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย นางสาวนภวรรณ ภาระตะวัตร สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รางวัล Popular Vote นายสาปูวัน สาและ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และนางสาวอัญชลิกา เหมหาญ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

View the embedded image gallery online at:
https://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru#sigFreeId70eadc28c9

Read more...

ดูงานด้านกายภาพ Green & Clean University

เทศบาลตำบลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ดูงานด้านกายภาพGreen & Clean University

เช้าวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี นำโดยนายมนูญ รัตนศิปพงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านไร่ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และกรรมการชุมชน

            โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน ได้กล่าวถึงการดำเนินงานในเรื่องกายภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยเฉพาะ Green & Clean University ที่แบ่งออกเป็น การลดปริมาณขยะ การบริหารจัดการน้ำ ด้านพลังงานและการจัดระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความสวยงาม สะอาด ร่มรื่น และมีสภาพแวดล้อมที่ดี

#

รายงานโดยงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

View the embedded image gallery online at:
https://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru#sigFreeId57e98b80bd

Read more...

การถ่ายทอดองค์ความรู้ Action Learning

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดี Action Learning”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดี Action Learning” ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดขึ้น เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 11 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ประธานสาขาวิชาและคณาจารย์จากสาขาต่างๆ เข้าร่วม

            สืบเนื่องจากความท้าทายของนโยบายประเทศไทย 4.0 ทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนตระหนักถึงความจะเป็นในการพัฒนาอวค์การให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยเฉพาะหน่วยงานทางด้านการศึกษา ซึ่งมีความสำคัญในมุมของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศที่ต้องหาวิธีผลิตบุคลากรที่มีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกศตวรรษที่ 21

            โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้วยการนำเนื้อหาการเรียนมาใช้ออกแบบกิจกรรมแลออกแบบกลุ่มเพื่ิให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุดตามองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบคือ 1. ผู้เรียนได้รับประสบการณืตรงหรือประสบการณ์อ้อม 2. ผู้เรียนได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนกลับ 3. ผู้เรียนได้มีข้อสรุปความคิดรวบยอด และ 4. ผู้เรียนนำไปประยุกต์ใช้ได้ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มสมรรถนะ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learningและถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดีและวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ให้กับอาจารย์

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

View the embedded image gallery online at:
https://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru#sigFreeId0072b1e91b

 

Read more...

สนับสนุนเกษตรอินทรีย์พร้อมร่วมวางแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์พร้อมร่วมวางแผนดำเนินงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในฐานะประธานคณะทำงานรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGSsPGS จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ โดยมีนายเสรี โค้วไล้ ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะทำงานเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมลูกหว้า อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

            การประชุมในครั้งนี้มีวาระสำคัญอยู่ที่การกลั่นกรองพื้นที่การเกษตร เพื่อขอรับรองเป็นแปลงเกษตรอินทรีย์ปี 2 จำนวน 6 แปลง แปลงที่ขอรับรองแปลงระยะปรับเปลี่ยนสู่เกษตรอินทรีย์ปี 2 จำนวน 19 แปลง และแปลงที่ขอรับรองแปลงระยะเปลี่ยนสู่เกษตรอินทรีย์ปีแรก 33 แปลง รวมเนื้อที่ทั้งหมด 1,190.338 ไร่ เกษตรกรที่ขอรับรองทั้งสิ้น 49 ราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม กล่าาว่า ในฐานะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เราจึงพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในทุกด้าน และในขณะเดียวกันต้องการให้มีการวางแผนในการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นของในเรื่องการอบรมให้ความรู้สมาชิก หรือการดำเนินงานในระยะยาวว่าหลังจากเป็นเกษตรอินทรีย์แล้วจะทำอะไรต่อไป ซึ่งการทำเกษตรอินทรีย์เป็นการสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ ถึงแม้ว่าผลผลิตที่ออกมาจะมีปริมาณลดลงกว่าการปลูกแบบใช้สารเคมีแต่ก็ได้ราคาที่สูงขึ้น และที่สำคัญยังส่งผลดีในต่อสุขภาพของเกษตรและผู้บริโภคด้วย

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

View the embedded image gallery online at:
https://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru#sigFreeIdcd0b95928d

Read more...

คณะวิทยาการจัดการประกวดนักศึกษาต้นแบบ

คณะวิทยาการจัดการ จัดประกวดนักศึกษาต้นแบบMS Freshy Boy & Girl 2019

สโมสรนักศึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการประกวดนักศึกษาต้นแบบ MS Freshy Boy & Girl 2019 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากทั้ง 6 สาขาวิชาของคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการประกวด

สำหรับการประกวดนักศึกษาต้นแบบ MS Freshy Boy & Girl 2019 สโมสรนักศึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่ช่วยพัฒนาจิตใจ บุคลิกภาพ ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีมของนักศึกษา ให้เป็นคนกล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมในการคิดการแสดงเชิงสร้างสรรค์ค์ของแต่ละสาขา และเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในโอกาสต่อๆ ไป

            การแข่งขันได้แบ่งออกเป็นการแนะนำตัวและการแสดงความสามารถพิเศษของดาวและเดือนจากสาขาต่างๆ โดยผลการแข่งขันรางวัลชนะเลิศ MS Freshy Boy 2019 ได้แก่ นายเพชร ตั้งเขาทอง สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับนายพศวีร์ เนียมศรี สาขาวิชาการตลาด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ นายสุพศิน กลิ่นทอง สาขาวิชาการบัญชี ส่วนรางวัลชนะเลิศ MS Freshy Girl 2019 ได้แก่ นางสาวเจสิตา ทองธรรมชาติ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และยังได้คว้ารางวัล MS FRESY SKIN BY M&M  ด้วย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 นางสาวพัชรภรณบุตรดี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และโอกาสนี้ยังได้รับรางวัล POPPULAR VOTE ด้วย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวภัทราพร โสด สาขาวิชาการตลาด ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัล MS Freshy Boy & Girl 2019 จะเป็นตัวแทนของคณะวิทยาการ ข้าประกวดดาว - เดือน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

View the embedded image gallery online at:
https://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru#sigFreeIde3091fa302

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account