ข่าว

ฐิติพร  การะเกตุ

ฐิติพร การะเกตุ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เทื้อน ทองแก้ว  ประธานคณะกรรมการ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยายน 2561 ซึ่งนอกจากจะมีประชุมประเมินคุณภาพการศึกษาแล้ว ในวันที่ 21 กันยายน 2561 คณะกรรมการประเมินจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนกลุ่มเป้าหมายการบริการวิชาการ ที่ชุมชนไร่มะขาม  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี ด้วย และในช่วงบ่านจะเป็นการสรุปผลการประเมินในเบื้องต้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีพัฒนาการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2553 ด้วยพลังความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกภาคส่วน ที่มุ่งมั่นการบริหารจัดการและดำเนินกิจกรรมตามภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการทางการศึกษา ทั้งยังเป็นการป้องกันการจัดการศึกษาที่ด้อยคุณภาพและสร้างสรรค์ระบบการศึกษาให้เป็นกลไกที่มีพลังในการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

ประชุมสภามหาวิทยาลัย

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือนกันยายน 2561

วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 9/2561 โดยมีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุม

ก่อนการประชุม พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาที่นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ ประกอบด้วย

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2561 รอบคัดเลือกภาค 7 จัดโดยสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ผลการแข่งขันนักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่

1) นางสาวจารุวรรณ กลิ่นจันทร์             2) นางสาวสุพรรณี ครุฑโคกกรวด

3) นางสาวสุวรีย์ ทรัพย์แสนล้าน

อาจารย์ผู้ฝึกซ้อม ได้แก่   1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนัย ทั่งทอง        2) อาจารย์อรรถพล ศรีสวัสดิ์นุภาพ                                    3) อาจารย์อรทัย แซ่เบ๊

          2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร เข้าร่วมกิจกรรม FOOD TOURISM EXPO @ TRANG 2018 ผลการแข่งขันนักศึกษาได้รับรางวัล ดังนี้

เหรียญเงิน ได้แก่          1) นายปฏิภาณ นุชเซ๊าะ            2) นางสาวกมลชนก วอทอง

เหรียญทองแดง ได้แก่     1) นายกิตติพงษ์ พร้อมสุข         2) นางสาวสรารัตน์ วินโยธิน

อาจารย์ผู้ควบคุม ได้แก่   1) อาจารย์ศจีมาศ นันตสุคนธ์     2) อาจาย์ทศพร ลิ้มดำเนิน

          การแข่งขัน RICE PLUS AWARD 2018: ข้าว...ก้าวใหม่ ดังนี้

รางวัลชมเชย ประเภทอาหารว่างหรือของหวาน ได้แก่ นางสาวกุลณัฐ บุตรภักดี

รางวัลผู้เข้าชิงรอบสุดท้าย 1 ใน 10 ประเภทอาหารว่างหรือของหวาน และประเภทอาหารจานหลัก ได้แก่

1) นางสาวปรางค์สิญาณี สิงห์เล็ก           2) นางสาวสโรชา จินารักษ์

3) นางสาวศิริวรรณ สังข์ทอง

อาจารย์ผู้ควบคุม ได้แก่ อาจารย์สุคนธา สุคนธ์ธารา

          3. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลอลย์บอลชายหาด (หญิง) รายการ BVR on Tour ณ Gran Ola Resort ประเทศฟิลิปปินส์ ผลการแข่งขันนักศึกษาได้รับตำแหน่งชนะเลิศ ได้แก่

1) นางสาวณัฐสุดา จันทร์ม่วง                2) นาวสาวศรัญญา แลสุด

ผู้จัดการและผู้ฝึกสอน ได้แก่                 1) นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ               2) นางสาวสุภารัตน์ เจือจาน

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

มรภ.เชียงราย ดูงานกองพัฒนานักศึกษา

ผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ศึกษาดูงานเพิ่มวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานด้านการพัฒนานักศึกษา

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยนางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ ผู้อำนวการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดยนายนิคม อัสสรัตนะสุขิน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และผู้นำนักศึกษา ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานโครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน ผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มวิสัยทัศน์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานด้านการพัฒนานักศึกษาของผู้นำนักศึกษา

          โอกาสนี้ ผู้นำนักศึกษาของทั้ง 2 มหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานด้านการจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้มีกิจกรรมเด่นคือกิจกรรมจิตอาสา ซึ่งได้ดำเนินการมา 4 – 5 ปีแล้ว และจะดำเนินการต่อไปเรื่อยๆ

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์การ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

จิตอาสาปลูกป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าโป่งสลอด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการ “จิตอาสาปลูกป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าโป่งสลอด”เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการ “จิตอาสาปลูกป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าโป่งสลอด” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งได้รับเกียรติจากนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นางสาวสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอบ้านลาด คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอบ้านลาดเข้าร่วมโครงการกว่า 3,000 คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้พื้นที่โป่งสลอด จำนวน 1,300 ไร่ เพื่อเป็นศูนย์วิจัยและทดสอบทางการเกษตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 โดยดำเนินการพัฒนาพื้นที่ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำ ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปลูกพืชสมุนไพร และก่อสร้างอาคารจำนวน 1 หลัง เพื่อเป็นสำนักงาน สำหรับปัญหาสำคัญของการพัฒนาประการหนึ่ง คือ สภาพพื้นที่มีความแห้งแล้งและยากต่อการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รวมพลังกับประชาชนจาก 18 ตำบล 15 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอบ้านลาด ข้าราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม คณาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ดำเนินโครงการจิตอาสาปลูกป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าโป่งสลอด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพร้อมแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียวให้เป็นพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน และให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วม ร่วมกันรักษาผืนป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศทั้ง 38 แห่ง ซึ่งดูแลทั้งหมด 76 จังหวัด แบ่งพื้นที่การรับผิดชอบตามพระราโชบาย สิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ราชภัฏทั่วประเทศร่วมกันทำคือโครงการจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ร่วมกับประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนทำโครงการจิตอาสา โดยใช้วิทยาเขตโป่งสลอดเป็นพื้นที่ดำเนินการปลูกป่า ซึ่งหลังจากนี้จะให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทำโรงงานผลิตยาทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้ดูแลพื้นที่ร่วมกับประชาชนชาวอำเภอบ้านลาด โดยมีเป้าหมายคือให้พื้นที่แห่งนี้เป็นป่าชุมชนและเป็นป่าการเรียนรู้ ด้านการท่องเที่ยว การอาหาร และยาสมุนไพรของจังหวัดเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีโครงการที่จะพัฒนาพื้นที่โป่งสลอดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพรรณพืชสมุนไพรและพรรณไม้พื้นถิ่น เป็นการสนองพระราโชบายรัชกาลที่ 10 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  จึงได้มีการปลูกพันธุ์ไม้บนพื้นที่ 1,300 ไร่ ภายในวิทยาเขตโป่งสลอด ประกอบด้วย ต้นรวงผึ้ง ต้นราชพฤกษ์ และต้นไม้พื้นถิ่น อาทิ ขี้เหล็ก มะขาม หว้า พะยูง ขนุน มะขามป้อม สะเดา ประดู่ สำมะโรง สัก มะค่า ไม้แดง และต้นตะเคียน รวม 2,866 ต้น และตลอดทั้งปีมีเป้าหมายการปลูกอยู่ที่ 6,628 ต้น ซึ่งจะเจริญงอกงาม ให้ร่มเงา สร้างความอุดมสมบูรณ์แก่พื้นดิน เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account