ข่าว

ฐิติพร  การะเกตุ

ฐิติพร การะเกตุ

พิธีถวายพระพรชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.09 น. ณ โรงยิมเนเซี่ยม อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นผู้แทนผู้เข้าร่วมพิธีในการถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง เปิดกรวยกระทรวงดอกไม้ ธูปเทียนแพ จากนั้นอ่านคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จรพะเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ชนะการประกวดเรียงความ ในหัวข้อ “จิตอาสาด้วยศาสตร์พระราชา” ด้วย

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมกล่าวให้โอวาสนักศึกษาใหม่ ที่องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาใหม่จำนวน 1,900 คน เข้าร่วม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมุ่งสู่สากล สร้างอัตลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงต้องได้รับการส่งเสริมและปลูกฝังการมีคุณธรรม จริยธรรม และเพื่อให้ได้รับความรู้ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารงาน ด้านวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน กฎระเบียบการใช้ชีวิตระหว่างการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย การให้บริการและสวัสดิการของมหาวิทยาลัย ตลอดจนได้รู้จักอาคารสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย องค์การบริหารนักศึกษา จึงจัดทำโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนอยู่ในหลักของ ความดี เกิดความผูกพัน รักและหวงแหนมหาวิทยาลัย ส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่ด้วยกัน ตลอดจนให้นักศึกษาใหม่ได้ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย

สำหรับโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 กำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2561 วันที่ 23 กรกฎาคม เป็นการแนะนำมหาวิทยาลัย การบริการและอาคารสถานที่ การใช้ Social network การสืบค้นข้อมูล วันที่ 24 กรกฎาคม การเดินฐานกิจกรรม 10 ฐาน และวันที่ 25 กรกฎาคม ในช่วงเช้านักศึกษาใหม่ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ส่วนในช่วงบ่ายจะเป็นพิธีรับมอบเข็มพระราชลัญจกร “คนของพระราชา”

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

แอพพลิเคชั่นของครู

โครงการการพัฒนาทักษะการสร้างและใช้สื่อการเรียนการสอนแอพพลิเคชั่นของครู

ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนกฤต ทองคล้ำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา แพงโสม และอาจารย์กาญจนา สังข์ผาด ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดการอบรมและนิเทศติดตามโครงการการพัฒนาทักษะการสร้างและใช้สื่อการเรียนการสอนแอพพลิเคชั่นของครูในศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมตะนาวศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เมื่อวันก่อนนี้ โดยมีนายไพรัช มณีโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม

ในการอบรมมีโรงเรียนเป้าหมายจำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนด่านสิงขร โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว โรงเรียนบ้านดงไม้งาม โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์) และโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์  โดยมีกิจกรรมต่อเนื่องในการนิเทศติดตาม เพื่อหาวิธีการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับชั้นเรียนตามสภาพจริง การอบรมเชิงปฏิบัติ การนำเสนอ วิพากษ์งานและสร้างชุมชนการเรียนรู้ (PLC) กิจกรรมการพัฒนาทักษะการสร้างและใช้สื่อการเรียนการสอนแอพพลิเคชั่นของครูในศตวรรษที่ 21

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

กิจกรรมฉลองเทียนพรรษา

องค์การบริหารนักศึกษาจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยการประกวดตกแต่งต้นเทียน

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี องค์การบริหารนักศึกษา จัดกิจกรรมฉลองเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม

          ขณะที่กิจกรรมภายในงาน มีการประดิษฐ์ตกแต่งต้นเทียนจากฝีมือของนักศึกษาทั้ง 8 คณะ และการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ซึ่งมีนักศึกษาให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันถึง 21 คน โดยผลการแข่งขันการประกวดต้นเทียน ชนะเลิศได้แก่ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองชนะเลิศอันดับ 1 สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ส่วนผลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวกฤติยา ผลาโชติ รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวกุลธิดา ศรีอินทร์ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวณิลวดี มีสุข  

สำหรับวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางศาสนา เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนพร้อมใจกันถวายเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาประจำวัดต่างๆ ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติเป็นประจำทุกปี องค์การบริหารนักศึกษาจึงได้จัดกิจกรรมฉลองเทียนพรรษา เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทยในฐานะพุทธศาสนิกชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ร่วมมือร่วมใจกันตกแต่งต้นเทียน เพื่อนำไปถวายวัดต่างๆ

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account