ข่าว

ฐิติพร  การะเกตุ

ฐิติพร การะเกตุ

คณะวิทยาการจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

สโมสรคณะวิทยาการจัดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สโมสรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับและให้โอวาสนักศึกษาใหม่ พร้อมด้วย ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการรองคณบดีและคณาจารย์ เข้าร่วม

การจัดการปฐมนิเทศในครั้งนี้ มีนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ เข้าร่วมจำนวน 300 คน เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอนของคณะ  สามารถปฏิบัติตนและปรับตัวให้เข้ากับสังคมในมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม  

นอกจากนี้ยังได้มีการบรรยายในหัวข้อ เรียนอย่างไรในรั้วมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ กิจกรรมสร้างคน หนทางสู่ความสำเร็จ การปรับตัวให้เข้ากับสังคมการเรียนการสอนกับกิจกรรมและการทำงานจริง ตลอดจนการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะ ทุนการศึกษารุ่นพี่สู่รุ่นน้องสาขาวิชานิเทศศาสตร์ทุนประเภททีมสร้างชื่อเสียงให้กับสาขานิเทศศาสตร์ประเภทผู้นำดีเด่น ประเภททีมสร้างชื่อเสียงให้กับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และทุนประเภทนักศึกษาสร้างชื่อเสียงอย่างต่อเนื่องให้กับสาขาวิชานิเทศศาสตร์

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

มรภ.หมู่บ้านจอมบึง ศึกษาดูงานสระว่ายน้ำและงานบริหารบุคคล

มรภ.หมู่บ้านจอมบึง ศึกษาดูงานสระว่ายน้ำและงานบริหารบุคคล

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยนายสะอาด เข็มสีดา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นางภควัน จันทนเสวี ผู้อำนวยการกองกลาง ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงนำโดยนายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานสระว่ายน้ำของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและงานบริหารบุคคล เกี่ยวกับเรื่องการจัดทำกรอบอัตรากำลัง ระบบพัฒนา ระบบสารสนเทศ ระบบสรรหาและคัดเลือก ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน และระบบการขอตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

มรภ.จันทรเกษมดูงานสำนักส่งเสริมฯ

มรภ.จันทรเกษมดูงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณี คอนจอหอ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นำโดยนายสงกรานต์ สุขเกษม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนโดยการศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ทั้งนี้ เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ ให้บุคลากรสายสนับสนุนในหน่วยงานได้ศึกษาและเข้าใจระบบงานด้านต่างๆ และเพื่อประโยชน์ในการนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาพัฒนางานและนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

มรภ.บุรีรัมย์ศึกษาดูงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในโอกาสศึกษาดูงานโครงการเพิ่มวิสัยทัศน์ให้แก่บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต สุดตา รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สมคุณา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานภายใต้โครงการเพิ่มวิสัยทัศน์ให้แก่บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดในการพัฒนาบัณฑิต ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เห็นรูปแบบบริหารจัดการที่ดีและนำมาประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงาน พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

ในโอกาสนี้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และบัณฑิตมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่มมือ (MOU) ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย ความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การจัดประชุมร่วมสองฝ่ายหรือการร่วมกันเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การทำวิจัยร่วมกันของอาจารย์และนักศึกษา การเชื่อมโยงและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร งานวิจัย และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและอาจารย์ในวารสารของหน่วยงานทั้งสอง

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account