ข่าว

ฐิติพร  การะเกตุ

ฐิติพร การะเกตุ

แข่งขันทำอาหาร ชิงถ้วยรางวัลประทานฯ

นศ.คณะวิทย์ฯ เข้าร่วมแข่งขันทำอาหารMakro HoReCa#13 ชิงถ้วยรางวัลประทานฯ

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ฮอลล์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร อาจารย์ณปภา หอมหวล ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร  และ ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันการทำอาหารในงาน “แม็คโคร มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ ครั้งที่ 13 หรือ  Makro HoReCa#13” ขึ้น ภายใต้แนวคิด “The Inspiration จุดประกายความคิด ต่อยอดธุรกิจคุณ” ชิงถ้วยรางวัลประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

สำหรับการแข่งขันการทำอาหาร ก่อนหน้านี้ได้มีการคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันทั่วประเทศให้เหลือเพียง 18 คน เพื่อเข้าสู่การแข่งขันในรอบนี้ซึ่งเป็นรอบสุดท้าย โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีผ่านเข้ารอบ จำนวน 3 คน และได้รับรางวัล ดังนี้

  1. นางสาวชฎามาศ โลหะชุมพล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในเมนูโอโคโนมิยากิผัดไท
  2. นางสาวณัฐติญา บัววารี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ ได้รับรางวัลประกาศนียบัตร ในเมนูไส้กรอกกระเพาไก่
  3. นางสาวนนทกร วิเชียรวุฒิชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร   ได้รับรางวัลประกาศนียบัตร ในเมนูหอบเร่ผัดไท

ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณเชฟบุญยืน พูลลาภ ประธานชมรมเชฟชะอำ-หัวหิน และเชฟอัมพร หลำทอง ที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือด้านทักษะและเทคนิคการประกอบอาหารกับนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียน การดำรงชีวิตประจำวัน ตลอดจนแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

Read more...

ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ

ชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพัฒนา ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำสู่การพัฒนาชุมชนปลอดขยะ (zero waste) ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพัฒนา สู่การเป็นชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ  "ชุมชนน่าอยู่ อย่างยั่งยืน" เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 ณ ชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพัฒนา อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

          ในปี 2558 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ส่งเสริมชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพัฒนา อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบการบริหารจัดการขยะภายในชุมชน โดยได้ทำการสำรวจการจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชนและการอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนในการจัดการขยะประเภทต่างๆ ในปี 2559 ชุมชนได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จัดตั้งฐานกิจกรรมการเรียนรู้การจัดการขยะอย่างครบวงจร ได้แก่ การจัดตั้งธนาคารขยะ การลดการใช้ถุงพลาสติก การใช้เตาเผาชีวมวล ธนาคารใบไม้ กิจกรรมซ่อมบำรุง กิจกรรมปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพ  เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการอย่างครบวงจรและความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนที่มีความตั้งใจจริงในการพัฒนาชุมชนทำให้ชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพัฒนา เป็นหมู่บ้านต้นแบบในการบริหารจัดการขยะในชุมชนมีหน่วยงานต่างๆ มาศึกษาดูงานจำนวนมาก ในปี 2560 ชุมชนร่วมส่งผลงานการดำเนินงานการจัดการขยะภายในชุมชน ซึ่งจัดโดยกรมทรัพยากรธรรมชาติและได้รับรางวัลชนะเลิศหมู่บ้านจัดการขยะ ระดับจังหวัดเพชรบุรี ทำให้ชุมชนเกิดขวัญกำลังใจในการดำเนินงานต่อไป

สถาบันวิจัยฯ เล็งเห็นว่าชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพัฒนา มีการพัฒนาตนเองมาอย่างต่อเนื่องและกิจกรรมที่ชุมชนดำเนินการสมควรมีการดำเนินการต่อไปเพื่อให้เป็นต้นแบบชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน ในปีงบประมาณ 2561 จึงได้พัฒนาชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพัฒนา สู่การเป็นชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ "ชุมชนน่าอยู่ อย่างยั่งยืน" โดยการพัฒนาฐานการเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากการจัดการขยะและฐานการเรียนรู้การจัดการขยะสู่การใช้พลังงานอย่างยั่งยืน รวมถึงการส่งเสริมให้บุคลากรมีศักยภาพสามารถถ่ายทอดความรู้องค์ความรู้สู่เยาวชนในชุมชนให้สามารถเป็นแกนนำสำคัญในการดำเนินการต่อและขยายผลสู่ชุมชนอื่นได้ต่อไป

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

Read more...

เตรียมจัดตั้งศูนย์ศึกษาเกลือทะเล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเตรียมจัดตั้งศูนย์ศึกษาเกลือทะเล เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต แก้ไขปัญหาราคาเกลือตกต่ำ

การทำนาเกลือถือเป็นสุดยอดแห่งภูมิปัญญาอย่างหนึ่งของเกษตรกรไทย ที่สามารถเอาน้ำทะเลที่มีคุณค่าในธรรมชาติมาพัฒนาให้เป็นผลึกเกลือโดยขบวนการทางธรรมชาติ กระแสลมและแสงแดดที่ทำให้น้ำทะเลมีความเค็มจนตกผลึกเป็นเกลือ ต่อมาขบวนการผลิตได้มีการพัฒนาโดยการนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยทำให้ได้ผลผลิตเกลือที่มีคุณภาพดี สะอาดและมีปริมาณมากขึ้น ซึ่งแสดงถึงการพัฒนาทางภูมิปัญญาของเกษตรกร ปัจจุบันอาชีพการทำนาเกลือได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาตกต่ำ และการผลิตเกลือทะเลเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการบริโภค

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้ศึกษาสภาพปัญหา บริบทการผลิตเกลือทะเลและการตลาด ตลอดจนแนวทางการพัฒนาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อจัดตั้งศูนย์ศึกษาเกลือทะเลตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดที่ผลิตเกลือทะเลมากที่สุดของประเทศไทย โดยได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน รวมถึงเกษตรกรชาวนาเกลือทะเล วิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคในการทำนาเกลือทะเลของเกษตรกร

รองศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาเกลือทะเล ว่าจะใช้เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญา วัฒนธรรมการทำเกลือทะเลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบการผลิตและการจัดการสินค้าเกลือทะเลพัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเส้นทางสายเกลือ ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่นาเกลือและบริเวณโดยรอบให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตเกลือทะเลและการแข่งขันด้วยนวัตกรรม และส่งเสริมการผลิตเกลือทะเลตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทาง รวมทั้งการสร้างโอกาสในการค้า การตลาดและการลงทุนของคลัสเตอร์เกลือทะเล โดยที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้มีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกลือทะเลทั้งในส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์มีผลงานการศึกษาวิจัยเรื่องน้ำทะเลแห้งสำหรับเลี้ยงปลาทะเล ที่ลดปัญหาในเรื่องระยะทางการขนส่งน้ำทะเลซึ่งความคืบหน้าในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาเกลือทะเล ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการจัดเตรียมสถานที่ ณ อาคารนวเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตลอดจนรวบรวมความรู้ ศึกษาวิจัยในการนำเกลือไปใช้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ขณะที่ความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบุรีจัดอยู่ในกลุ่มเพชรสมุทรคีรี ซึ่งประกอบไปด้วย จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ นับเป็นเส้นทางใหม่ของนักท่องเที่ยวที่ต้องการรูปแบบการท่องเที่ยวที่เน้นประสบการณ์ธรรมชาติแบบเช้าไปเย็นกลับ สามารถออกแบบการจัดการเส้นทางท่องเที่ยวได้หลากหลาย โดยไม่ต้องย้อนกลับเส้นทางเดิมและยังสามารถเดินทางต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในพื้นที่ใกล้เคียงได้

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

Read more...

กอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานฯ

การแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประธานเปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 ณ สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อหาทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

สำหรับผลการแข่งขัน มีดังนี้

ประเภท รางวัลการแข่งขัน ชื่อทีม
ประภททีม ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทีมโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี

นำโดย นายแพทย์หนึ่ง แทนมุณี

ประเภทบุคคลทั่วไป

ชนะเลิศ Overall Low Gross

ถ้วยเกียรติยศ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ทีมวังบ้านปืน

นำโดย พันเอกสนอง  ธัญญานนท์

ชนะเลิศ Overall Low Net ถ้วยเกียรติยศ

พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท

ผู้บัญชาการทหารบก

ทีมวังบ้านปืน มทบ.15

นำโดย ร้อยโทสมบูรณ์ ษรีแสนตอ

ประเภทบุคคลจำกัดไฟลท์ ชนะเลิศ Flight A

ทีมกลุ่มบริษัทกัลฟ์พัฒนาพลังงาน จำกัด

นำโดย นายสมนึก      โตศักดิ์สิทธิ์

ชนะเลิศ Flight B

ทีมกองพลพัฒนาที่ 1 จังหวัดราชบุรี

นำโดย พันโทเอกพงศ์ ส.

ชนะเลิศ FlightC

ทีมโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี

นำโดย นายแพทย์หนึ่ง แทนมุณี

ชนะเลิศ Flight D

ทีม 2 (ผศ.วิเชียร)

นำโดย นายโยธิต     แก้วกมลรัตน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานฯ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 โดยเฉพาะมาตรา 9 กล่าวคือ “มหาวิทยาลัยจะปฏิเสธการรับสมัครผู้ใดเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือยุติ หรือชะลอ การศึกษาของนักศึกษาผู้ใด ด้วยเหตุเพียงผู้นั้นขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ แก่มหาวิทยาลัยมิได้” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ไม่น้อยกว่า 30% ของนักศึกษาทั้งหมด หรือประมาณ 3,300 คน

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account