ข่าว

หยาดเพชร  พลอยดีเลิศ

หยาดเพชร พลอยดีเลิศ

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี2561

Selection Results Gratitude 61

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี2561

          

announcement iconhand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2ดาวน์โหลดhand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2announcement icon

 icon blue rwd   

 >>> ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย <<<

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon ไลน์ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

Read more...

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก แม่ดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ขยายเวลาการขอจัดตั้งและยืนยันการจัดตั้งชมรมของนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

prolong for club2018

ขยายเวลาการขอจัดตั้งและยืนยันการจัดตั้งชมรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2561

             ตามที่ กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดทำประกาศ การจัดตั้งชมรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2561  ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เพื่อเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาทักษะให้นักศึกษาเกิดกระบวนการสร้างองค์ความรู้  ซึ่งช่วงเวลาตามประกาศดังกว่านั้นการจัดตั้งชมรมนักศึกษามีจำนวนไม่เพียงพอต่อการรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าสังกัด  มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศขยายเวลาแนวปฏิบัติการจัดตั้งและดำเนินงานชมรมของนักศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2561 โดย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
              การจัดตั้งชมรมจะต้องสอดคล้องด้านใดด้านหนึ่ง ดังนี้
                     1.1 ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ                              1.2 ด้านกีฬา หรือ ส่งเสริมสุขภาพ
                     1.3 ด้านการบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  1.4 ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
                     1.5 ด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
     2. การจัดตั้งชมรมจะต้องมีคณะกรรมการชมรมไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน และมีสมาชิกร่วมกันจัดตั้งชมรมไม่น้อยกว่า  15  คน
     3. ชมรมรับสมัครสมาชิกได้ไม่เกินชมรมละ 400  คน  และไม่น้อยกว่า  50 คน
     4. คณะกรรมการชมรมต้องไม่เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติและไม่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการอื่นใดในองค์กรกิจกรรมอื่นๆ
     5. ให้ชมรมดำเนินกิจกรรมได้หลังจากได้รับอนุญาตให้จัดตั้งชมรมจากมหาวิทยาลัยแล้วจนถึงวันที่  30  เมษายน  2562
     6. กรณีนักศึกษาไม่มาบันทึกกิจกรรมชมรมตามกำหนด  มหาวิทยาลัยอนุญาตให้อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม บันทึกรับรองการผ่านชมรมได้  แต่ต้องไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม  2562  (ทุกรหัสนักศึกษา)  หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว  ถือว่านักศึกษาไม่ผ่านชมรม  ต้องเข้าชมรมในปีการศึกษาถัดไป
     7. ชมรมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 2 คน  และอาจารย์แต่ละคนสามารถรับเป็นที่ปรึกษาได้ไม่เกิน 2 ชมรม
     8. อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมจะต้องเข้าใจในข้อบังคับว่าด้วยการดำเนินกิจการนักศึกษา พ.ศ.2553 และดูแลควบคุม  ให้คำปรึกษา ในการดำเนินกิจกรรมของชมรม

นักศึกษาขอรับแบบฟอร์มการขอจัดตั้งและยืนยันการจัดตั้งชมรมได้ที่ งานกิจกรรมนักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษาหรือดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ด้านล่าง   ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและส่งแบบฟอร์มภายในวันที่ 17 สิงหาคม  2561

  >>ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการยืนยันการจัดตั้งชมรม (สำหรับชมรมเก่าที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว)

  >>ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอจัดตั้งชมรม (ชมรมใหม่ที่ยังไม่เคยขอจัดตั้ง)

 

ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย  

 

หมายเหตุ หากเลยวันกำหนดส่งกิจกรรมที่ทำมาเป็นโมฆะ

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon ไลน์ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

 

Read more...

เปิดรับสมัคร ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสู่งต่อแม่

Gratitude 61

เปิดรับสมัคร ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสู่งต่อแม่ ปีการศึกษา 2561

       

                 ตามที่กองพัฒนานักศึกษา   สำนักงานอธิการบดี   ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในหลวงรัชกาลที่ 9  ในวันที่  10   สิงหาคม 2561 และได้กำหนดพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่  ซึ่งกองพัฒนานักศึกษากำหนดเกณฑ์คุณสมบัติ  ดังนี้

  1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ภาคปกติ
  2. ให้การดูแลเอาใจใส่และปฏิบัติต่อแม่อย่างสม่ำเสมอ  แม้จะเสียชีวิตไปแล้ว
  3. ช่วยเหลือภารกิจและการงานของแม่
  4. ประพฤติปฏิบัติตนตามคำสั่งสอนของแม่
  5. ดำรงอยู่ในศีลธรรมและเชิดชูวงศ์ตระกูล
  6. บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม

หลักฐานประกอบการพิจารณาลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่
-          ประวัติส่วนตัว  ประกาศนียบัตร  โล่รางวัล  ภาพถ่าย
-          เอกสารอื่น ๆ (ถ้าต้องการให้คณะกรรมการนำไปประกอบการพิจารณา)
ทั้งนี้  ขอให้นักศึกษาที่สนใจ  รับใบสมัครได้ที่  งานกิจกรรมนักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่  6  สิงหาคม  2561   ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก  ในวันที่  7  สิงหาคม  2561  ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา และเว็บไซต์ www.pbru.ac.th

          จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  

announcement iconhand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2ดาวน์โหลดhand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2announcement icon

icon blue rwd

 >>> ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย <<<

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon ไลน์ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account