ข่าว

Super User

Super User

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมห้องประชุม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การบริหารจัดการอาคารสถานที่ หลักเกณฑ์การใช้และอัตราค่าธรรมเนียม
พ.ศ. 2555

เพื่อให้การดำเนินการบริการอาคารสถานที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจความตามมาตรา 31 และมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การใช้อาคารสถานที่และบริการ พ.ศ.2553 ข้อ(4) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงออกประกาศ เรื่อง การบริหารจัดการอาคารสถานที่ หลักเกณฑ์การใช้ และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่ภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมห้องประชุม

Read more...

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมห้องประชุม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การบริหารจัดการอาคารสถานที่ หลักเกณฑ์การใช้และอัตราค่าธรรมเนียม
พ.ศ. 2555

เพื่อให้การดำเนินการบริการอาคารสถานที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจความตามมาตรา 31 และมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การใช้อาคารสถานที่และบริการ พ.ศ.2553 ข้อ(4) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงออกประกาศ เรื่อง การบริหารจัดการอาคารสถานที่ หลักเกณฑ์การใช้ และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่ภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมห้องประชุม

Read more...

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวโหลด >>>ครุภัณฑ์ 4 รายการ รอบ 2
ดาวโหลด >>>ร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 


                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้

 ๑.  เครื่องวัดค่าวอเตอร์แอคทิวิตี้ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี                         จำนวน  ๑         เครื่อง

๒.  เครื่องวัดความเข้มข้นของสารละลาย ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี                  จำนวน  ๑         ชุด

๓.  เครื่องกวนผสมแบบให้ความร้อนด้วยระบบไอน้ำ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี     จำนวน  ๑         ชุด

๔.  ชุดเครื่องทำแห้งเยือกแข็งแบบระเหิดสุญญากาศ                                                  จำนวน  ๑         ชุด


                 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                 ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว

                 ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                 ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

                 ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                 ๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด

                 ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

                 ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

                 ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้


                กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ........................ ตั้งแต่เวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ ........................ ถึงวันที่ ........................ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pbru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๔๙-๓๓๐๐ ต่อ ๑๑๓๓,๑๔๙๙ ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ ณ วันที่        ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

          

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัต กลิ่นงาม)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

Read more...

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา(ทุนเรียนดี,ทุนชายแดนใต้) ปีการศึกษา 2559

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกทุนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ(ทุนเรียนดี) และ
ทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร(ผู้ประสพภัยพิบัติ และมีจิตสาธารณะ)

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account