Logo
Print this page

แบบเปิดเผยราคากลางประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๔,๓๐๐ รีม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่ราคาก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> แบบเปิดเผยราคากลางประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรม  จำนวน ๔,๓๐๐ รีม

Latest from Super User

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 และ 032-708605 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th