ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)

ร่างประกวดราคาจ้างตกแต่งและติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ภายในอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขอบเขตของงาน
งานตกแต่งและติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ภายในอาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี จานวน 1 รายการ
ปีงบประมาณ 2561

Download >>>แบบ ปร.4
Download >>>แบบรุูปรายการ

ความเป็นมาเนื่องจากทางมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการจัดสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติทางการวิทยาศาสตร์แต่อาคารเรียนดังกล่าว ยังไม่สามารถใช้งานได้และเพื่อให้อาคารดังกล่าวสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องมีการตกแต่งและติดตั้งระบบต่างๆภายในอาคารเรียน โดยจัดหาครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน ต่างๆให้มีความทันสมัย พร้อมรองรับการใช้งานทางด้านการเรียนการสอน สัมมนา นันทนาการ และกิจกรรมต่างๆของ ทางมหาวิทยาลัย อย่างเต็มประสิทธิภาพ อันเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของทางมหาวิทยาลัยต่อไป

 

Last modified onวันพฤหัสบดี, 09 พฤศจิกายน 2560 14:02

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account