ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)

Super User

Super User

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้...ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบมืออาชีพ สำหรับคนที่ต้องการทำธุกรรมทางการเงิน ทางมหาวิทยาลัยของเราก็มีจุดบริการ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้...ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบมืออาชีพ

สำหรับคนที่ต้องการทำธุกรรมทางการเงิน 
ทางมหาวิทยาลัยของเราก็มีจุดบริการ ไม่ว่าจะเป็นธนาคาร หรือตู้ ATM ไว้ให้บริการนะคะ

พร้อมแล้ว สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทุกคน
ผลงาน : การใช้สื่อมวลชนเพื่อการส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย ในรายวิชาหลักการสื่อสารมวลชน ของนักศึกษาชั้นปี 1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

Read more...

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นำโดย อาจารย์ ดร.ภาดล อามาตย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  นำโดย อาจารย์ ดร.ภาดล อามาตย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ และนักศึกษา จำนวน 27 คน เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดี ผศ.ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดี อ.ประเสริฐ ปราชญ์ประยูร สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.จรรยาพร บุญเหลือ สาขาวิชาการตลาด อ.ศจีมาศ นันตสุคนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปะการประกอบอาหาร (เชฟ) อ.จันทรา ธนีเพียร สาขาวิชาการบัญชี พร้อมด้วย ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เจ้าหน้าที่ นักศึกษาชมรม UBIs Club ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read more...

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ประเภททั่วไป ครั้งที่ 2/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ประเภททั่วไป ครั้งที่ 2/2562

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครพนักงานชั่วคราว ประเภททั่วไป ครั้งที่ 2/2562 ตำแหน่งพนักงานภาคสนาม จำนวน 1 อัตรา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ประเภททั่วไป ครั้งที่ 2/2562

Read more...

คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ และคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือน กันยายน 2562

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่ 1256/2562
เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ และคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประจำเดือน กันยายน 2562

เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2542 และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจเวรรักษาการณ์และผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีหน้าที่ตรวจตราดูแล เฝ้าระวัง เดือนกันยายน รายละเอียดเพิ่มเติม >>> คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ และคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือน กันยายน 2562

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account