ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)

Super User

Super User

ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 – 2560

ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 – 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี นั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงได้จัดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรให้กับดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2562 โดยมีจำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรระดับปริญญาเอก 3 คน ปริญญาโท 39 คน และปริญญาตรี 2,139 คน
#
รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 https://www.facebook.com/1970577149918528/videos/489287271612364/?t=12

Read more...

การถ่ายทอดสด การแข่งขัน Futsal The Championship 2019 ระหว่าง ฟุตซอลไทยอามี่ VS ม.ราชภัฏเพชรบุรี

การถ่ายทอดสด การแข่งขัน Futsal The Championship 2019
ระหว่าง ฟุตซอลไทยอามี่ VS ม.ราชภัฏเพชรบุรี

Read more...

คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์และคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่ 870 และ871/2562

เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์และคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือนกรกฏาคม 2562

เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2542 และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจเวรรักษาการณ์และผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีหน้าที่ตรวจตราดูแล เฝ้าระวัง เดือนกรกฏาคม รายละเอียดเพิ่มเติม >>> คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์และคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account