Logo
Print this page

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาลิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 9/2561 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Last modified onวันศุกร์, 01 ธันวาคม 2560 12:40

Latest from Super User

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 และ 032-708605 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th