Logo
Print this page

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 24/2561 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

Latest from Super User

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 และ 032-708605 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th