ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๔,๓๐๐ รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรม ฉลากเขียว โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)

Download >>> ประกาศซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรม  จำนวน ๔,๓๐๐ รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

             มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรม ฉลากเขียว โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) ตามรายการ โดยเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

         กระดาษคุณภาพมาตรฐาน A๔ ขนาด ๘๐ แกรม  จำนวน  ๔,๓๐๐  รีม(๕๐๐ แผ่น)[เลขที่อ้างอิง ๖๐๑๒๑๕๐๐๐๐๑๑๔ เสนอราคาในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.]

                    ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pbru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๔๙-๓๓๐๐ ต่อ ๑๔๙๙,๑๑๓๓,๑๑๐๓ ในวันและเวลาราชการ
                    ในกรณีที่ผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามประกาศและเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ครั้งนี้ ยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หากประสงค์จะเข้าร่วมการเสนอราคาจะต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และนำรายละเอียดของพัสดุ ภาพสินค้า พร้อมคำบรรยายประกอบ ซึ่งตรงตามประกาศและเอกสารซื้อดังกล่าวลงในระบบข้อมูลสินค้า (Electronic Catalog : e - Catalog) ของกรมบัญชีกลาง ก่อนการเสนอราคาในการซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
 

  

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

                                                                                                                ดร. เสนาะ กลิ่นงาม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสนาะ  กลิ่นงาม)
ตำแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

                                         

                                         

สำเนาถูกต้อง
พนิดา พวงพยอม
(นางสาวพนิดา พวงพยอม)
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
โดย นางสาวพนิดา พวงพยอม นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
เอกสารตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เลขที่ ๑๙/๒๕๖๑

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account