Logo
Print this page

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แบบรางงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนธันวามคม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1

Latest from Super User

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 และ 032-708605 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th