คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเครื่องพิมพ์แบบและเอกสารขนาด A๑ จำนวน ๑ ชุด

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซื้อเครื่องพิมพ์แบบและเอกสารขนาด A๑ จำนวน ๑ ชุด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๑,๕๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นเงินจัดสรร ๑๑๑,๕๐๐ บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๔.๑ ร้านสายรุ้ง
๔.๒ ร้านอู่เงิน
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๑. ผศ.วิเชียร เข็มเงิน
๒. อาจารย์ศาสตรา ศรีวะรมย์

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>คลิ๊ก

Last modified onวันจันทร์, 18 ธันวาคม 2560 22:49

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account