คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานศูนย์ทดสอบฯช่างไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงำนศูนย์ทดสอบฯช่างไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๒,๑๐๐ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นเงินจัดสรร ๑๒๒,๑๐๐ บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๔.๑ ร้านชัยเจริญเฟอร์นิเจอร์
๔.๒ ร้านสหศิลป์เฟอร์นิเจอร์
๔.๓ ร้านเพชรเกษมเคหะภัณฑ์
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์
๒. อาจารย์สุขุม หลานไทย
๓. อาจารย์อนุรักษ์ เกษวัฒนากุล

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>คลิ๊ก

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account