จัดซื้อจัดจ้างระดับคณะ/สำนัก/หน่วยงาน

Super User

Super User

ลงทะเบียน 1/2562 ภาคปกติ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2562

--------------------

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 มหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งกำหนดการเปิด-ปิดภาคการศกึษา การลงทะเบียน และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดประกาศ 

Read more...

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

Read more...

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 15

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 15

Read more...

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รายงานการวิจัย เรื่อง การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ได้รับการเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รายงานการวิจัย
เรื่อง การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ได้รับการเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account