จัดซื้อจัดจ้างระดับคณะ/สำนัก/หน่วยงาน

Super User

Super User

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 10/59

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 10/59 โดยมี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการประชุม ในการนี้ ได้มี คณาจารย์และนักศึกษาที่ได้ทำผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย เข้ารับประกาศนียบัตรจากท่านพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา อาคารวิทยาภิรมย์ เมื่อช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 59

Read more...

สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาร พิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพครบ๗วัน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาร พิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพครบ๗วัน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี รองอธิการบดี ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมงาน เมื่อเวลา ๑๖.๓๐ น. วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ๑

Read more...

ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรุบรี ร่วมจุดเทียนถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรุบรีร่วมจุดเทียนถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อช่วงค่ำของวันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2559 โดยมีการจุดเทียนถวายอาลัยในช่วงเวลา 19.00 น.ติดต่อกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Read more...

แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือน ตุลาคม 2559 โดยปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่ 1522/2559
เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2542 และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีหน้าที่ตรวจตราดูแล เฝ้าระวัง ประจำเดือน ตุลาคม 2559 โดยปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. ตามกำหนดดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account