จัดซื้อจัดจ้างระดับคณะ/สำนัก/หน่วยงาน

Super User

Super User

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการแข่งขันตอบคำถามวิทยาศาสตร์สุขภาพและกายวิภาคศาสตร์ ระดับชาติ

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการแข่งขันตอบคำถามวิทยาศาสตร์สุขภาพและกายวิภาคศาสตร์ ระดับชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 “สหวิทยาการกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา” ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประทศอีก 37 แห่ง โดยมีอาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน 
สำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันตอบคำถามวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และการแข่งขันตอบคำถามกายวิภาคศาสตร์ ระดับปริญญาตรี เพื่อสร้างเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษาในศตวรรษที่ 21
ผลการแข่งขันตอบคำถามด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนราษฎรบำรุง จังหวัดชลบุรี ขณะที่การแข่งขันตอบคำถามกายวิภาคศาสตร์ ระดับอุดมศึกษา ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รองชนะเลิศันดับ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี รองชนะเลิศอันดับ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร 
#
รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบุรี

https://nurse.pbru.ac.th/

Read more...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ผลการแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 5)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 5)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2561 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>> ผลการแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 5)

Read more...

ถ่ายทอดสด งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 8 “เครือญาติชาติพันธุ์ รวมกันเป็นหนึ่ง”

ถ่ายทอดสด งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 8
“เครือญาติชาติพันธุ์ รวมกันเป็นหนึ่ง”

Read more...

การถ่ายทอดสด การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย" ครั้งที่ 5 (วันที่ 5 ธันวาคม) The 5th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference (RUNIRAC V)

การถ่ายทอดสด การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย" ครั้งที่ 5 (วันที่ 5 ธันวาคม)
The 5th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference
(RUNIRAC V)

รอบเช้า

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account