จัดซื้อจัดจ้างระดับคณะ/สำนัก/หน่วยงาน

Super User

Super User

คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์และคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือน มีนาคม 2562

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่ 213 และ214/2562
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์และคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือน มีนาคม 2562

เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2542 และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจเวรรักษาการณ์และผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีหน้าที่ตรวจตราดูแล เฝ้าระวัง มีนาคม รายละเอียดเพิ่มเติม >>> คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์และคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือน มีนาคม 2562

Read more...

“ราชสดุดี 14 กุมภาพันธ์ วันพระราชทานนาม” ขอเชิญคณะผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมตลอดเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี

“ราชสดุดี 14 กุมภาพันธ์ วันพระราชทานนาม” .....ขอเชิญคณะผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมตลอดเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

Read more...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทั้งนี้สถาบันวิจัยฯได้ร่วมจัดนิทรรศการพร้อมทั้งออกร้านผลิตภัณฑ์ชุมชนในงานดังกล่าวด้วย

https://research.pbru.ac.th/web/

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account