จัดซื้อจัดจ้างระดับคณะ/สำนัก/หน่วยงาน

Super User

Super User

แจ้งบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ ซึ่งจะมีการฝึกซ้อมพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

แจ้งบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้
ซึ่งจะมีการฝึกซ้อมพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ในวันที่ 14-16 มิถุนายน 62

ให้บัณฑิตพิมพ์บัตร พร้อมติดรูปชุดครุย 1 รูป 
และนำบัตรประชาชน มาด้วย
เพื่อใช้รายงานตัว
ในวันที่ 14 มิถุนายน 62
เวลา 7.00-8.15 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา

คลิกพิมพ์บัตรบัณฑิตที่นี่ครับ http://mis.pbru.ac.th/pry/

ติดตามรายละเอียด ข้อมูลด้านต่างๆ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ได้ที่นี่ https://dsd.pbru.ac.th/parinya/

Read more...

เลื่อนการเรียนการสอนและวันสอบ ภาคนอกเวลา 3/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แจ้งกำหนดการเลื่อนการเรียนการสอนและวันสอบของนักศึกษาภาคนอกเวลา
ภาคการศึกษาที่ 3/2561

--------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 - 2560 ระหว่างวันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และเข้ารับพระราชทางปริญญาบัตร ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนั้น ซึ่งในันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2562 ตรงกับวันการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 3/2561 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการสอบเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงขอแจ้งกำหนดวันการเรียนกาสอนและการสอบแทน ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

การจัดการสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 7 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ผ่านระบบ Exit Exam System

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 7 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561
ผ่านระบบ Exit Exam System

ขั้นตอนการสอบวิชาพื้นฐานผ่านระบบ Exit Exam System Online
1.สมัครสอบวิชาพื้นฐานตามเวลาที่กำหนดในประกาศ โดยเข้าสู่ระบบ http://mis.pbru.ac.th/register เข้าเมนู “สมัครสอบวิชาพื้นฐาน”
2.เลือกรายวิชาที่ต้องการสมัครสอบวิชาพื้นฐาน โดยไม่สามารถเลือกเวลาในการสอบได้
3.ชำระเงินค่าสมัครสอบวิชาพื้นฐาน วิชาละ 50 บาท ได้ที่ฝ่ายบริหารงานคลัง (ฝ่ายการเงิน)มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ก่อนหมดเขตรับสมัคร (เวลาทำการของฝ่ายการเงิน 08.30 – 15.30 น.)
4.ตรวจสอบเวลาสอบและห้องสอบได้ในใบเสร็จรับเงิน
5.เข้าสอบตามวันและเวลาที่กำหนด
6.หลังเสร็จสิ้นการสอบ นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลคะแนนได้ทันที

หมายเหตุ : นักศึกษาไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงเวลาสอบได้ หากสมัครแล้วไม่เข้าสอบตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าขาดสอบในวิชานั้น ๆ และไม่สามารถขอสอบรอบนั้นในภายหลังได้

สามารถเข้าไปทดลองสอบวิชาพื้นฐานได้ที่ http://exitexam.pbru.ac.th/

Read more...

เปลี่ยนแปลงกำหนดวันและเวลาการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดวันและเวลาการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2562

ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2562 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> เปลี่ยนแปลงกำหนดวันและเวลาการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน   มหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2562

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account