คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การเปิดเผยราคากลาง-LCD

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคานวณราคากลางการจัดซื้อ/จัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ประจาห้องเรียน จานวน 12 เครื่อง

การเปิดเผยราคากลางและการคานวณราคากลางการจัดซื้อ/จัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>การเปิดเผยราคากลาง-LCD

Last modified onวันพฤหัสบดี, 12 มกราคม 2560 15:03

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account