Logo
Print this page

การรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ
ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน


เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>การรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ ที่แฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน

Latest from Super User

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 และ 032-708605 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th