Logo
Print this page

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ของกองกลางสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใส เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

Latest from Super User

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 และ 032-708605 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th