Logo
Print this page

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้รักษาการในตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้รักษาการในตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

Download >>> แบบคำขอรับการคัดเลือกให้รักษาการในตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
Download >>> ใบสมัครคัดเลือกบุคลากรให้รักษาการในตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการหรือเทียบเท่า

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดีและหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ อาศัยอำนาจตามความในมตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงให้ออกประกาศรับสมัคร ดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้รักษาการในตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

 

Last modified onวันพฤหัสบดี, 08 มีนาคม 2561 15:17

Latest from Super User

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 และ 032-708605 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th