Logo
Print this page

รับสมัครโครงการ PBRU Start Up นักศึกษา ที่สนใจ สมัครด่วน

กรุณาอ่านรายละเอียดโครงการ และกรอกใบสมัครออนไลน์ด้านล่าง

หลักการและเหตุผล
ตามมติคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการประชุมครั้งที่ 9/2560
เห็นชอบการดำเนินโครงการ Startup ของนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการทางสังคมและธุรกิจยุค Thailand 4.0 โดยมุ่งเน้นการฝึกให้นักศึกษามีทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถสร้างงาน สร้างธุรกิจ และสามารถนำติดตัวไปประกอบอาชีพในอนาคต กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงจัดกิจกรรมประกวดโครงการ PBRU Startup ขึ้น เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษาให้กว้างขึ้น ให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงาน และการจัดการธุรกิจด้วยตนเอง โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาส่งข้อเสนอโครงการเข้าประกวดเพื่อรับทุนสนับสนุนการดำเนินงาน ให้สามารถสร้างสิ่งใหม่ เพื่อสร้างประสบการณ์ชีวิต

วัตถุประสงค์
1.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้สามารถสร้างโอกาสการประกอบการทางสังคมหรือธุรกิจด้วยตนเอง และมีไอเดียในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปสร้างความแข็งแกร่ง และสร้างโอกาสใหม่ๆในการดำเนินงาน
2. เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สามารถนำเสนอแนวคิดใหม่ที่ตนเองสนใจ และพร้อมที่จะนำแนวคิดมาปฏิบัติให้เกิดผล
3. เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาสู่การปฏิบัติงานเป็นผู้ประกอบการใหม่

คุณสมบัติ และเงื่อนไขการสมัคร
1. ผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไม่จำกัดสาขาและคณะ
2. ผู้เข้าประกวด สามารถสมัครเดี่ยว หรือเป็นทีมๆละไม่เกิน 10 คน
3. ผู้เข้าประกวดแต่ละคนเป็นสมาชิกได้เพียง 1 ทีม โดยแต่ละทีมสามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้เพียง 1 โครงการ
4.ข้อเสนอโครงการที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเขียนตามรูปแบบที่คณะกรรมการกำหนด
5.ข้อเสนอโครงการความยาวไม่เกิน 5 หน้า และแผนการดำเนินงานในรอบ Feasibility Pitching ความยาวไม่เกิน 15 หน้า ขนาดตัวอักษร 16 (TH Sarabun New หรือ TH SarabunPSK) ไม่รวมภาคผนวก

วิธีการสมัคร
ผู้เข้าประกวดสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการที่ Line:PBRUstartup1 หรือ FB: Pbrustartup หรือ Scan QR Code สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ หรือติดต่อสอบถามคณะที่ตนเองสังกัด กรอกรายละเอียดในใบสมัคร และแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการให้ครบถ้วนส่งออนไลน์ หรือ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2560

โจทย์การแข่งขัน
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดทำข้อเสนอโครงการธุรกิจภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคการค้า หรือธุรกิจเพื่อสังคม โดยนำเสนอแนวคิดที่ตนเองสนใจในแผนผังโมเดลการ พร้อมรายละเอียดตามแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ แผนธุรกิจ และ Clip ภาพและเสียง ถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือเพื่ออธิบายแนวคิดและความเป็นไปได้ของ ความยาวไม่เกิน 2 นาที เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินธุรกิจไม่เกินโครงการละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาในการดำเนินงานจริงไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องรายงานความคืบหน้าของโครงการเป็นไฟล์ PDF ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย Facebook ของโครงการ และสื่อสารผ่าน Facebook หรือสื่อออนไลน์ของตนเอง

รูปแบบการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 รอบ

รอบที่ 1 รอบคัดเลือก
คณะกรรมการจะคัดเลือกทีมที่กรอกใบสมัคร และเขียนข้อเสนอโครงการครบถ้วนตามรูปแบบที่กำหนด เข้า Startup Camp ระยะเวลา 2 วัน เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการดำเนินงาน Startup และเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดการธุรกิจ
รอบที่ 2 รอบ Feasibility Pitching
ทีมที่ส่งแผนทุกทีม จะต้องนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการ ภายใน 3-5 นาที และตอบคำถามไม่เกิน 10 นาที เพื่อพิจารณาทีมที่มีความพร้อมรับเงินสนับสนุนการทำโครงการไม่เกินทีมละ 30,000 บาท โดยคณะกรรมการจะพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการจากแผนการดำเนินงาน ความพร้อมและเจตคติของผู้เข้าร่วมโครงการ

เกณฑ์การให้คะแนนรอบ Feasibility Pitching
พิจารณาจากความสมบูรณ์ ความเป็นไปได้ของโครงการ 60 คะแนน
พิจารณาจากการนำเสนอและการตอบคำถาม 40 คะแนน

Last modified onวันจันทร์, 30 ตุลาคม 2560 14:02

Latest from Super User

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 และ 032-708605 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th