Logo
Print this page

การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-5 ปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561
กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-5 ปีการศึกษา 2560

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจะดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-5 ปีการศึกษา 2560 นั้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่น กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปี 1-5 ปีการศึกษา 2560 จึงประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการให้นักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-5 ให้นักศึกษาผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบตามเอกสารแนบ ดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-5 ปีการศึกษา 2560

Last modified onวันพุธ, 22 พฤศจิกายน 2560 20:07

Latest from Super User

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 และ 032-708605 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th