ข่าวสำหรับนักศึกษา

คุรุสภาขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมสร้างสรรค์ผลงานคลิปวิดีโอ

คุรุสภาขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมสร้างสรรค์ผลงานคลิปวิดีโอเพื่อส่งเข้าประกวดเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริต” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและเสริมสร้างความความเข้าใจเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ผลงานคลิปวิดีโอในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม มุ่งเน้นไปสู่การปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันได้อย่างจริงจัง    

         ประเภทการส่งผลงาน มี 2 ประเภท  

               1. ประเภทนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ทุกระดับชั้น (อายุไม่เกิน 25 ปี) โดยผู้สมัครหรือผู้ร่วมทีม   ต้องมีสถานะในปัจุบันเป็นนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย

               2. ประเภทประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศ และการศึกษา

         หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการส่งผลงาน

               1. สามารถส่งผลงานได้ทั้งรูปแบบเดี่ยว หรือเป็นทีม (ทีมละไม่เกิน ๓ คน) สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ 1 ผลงาน และประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น

               2. สร้างสรรค์คลิปวิดีโอ หัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริต” เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ กำหนดให้ใช้พฤติกรรมของครูที่สะท้อนถึงเรื่องต่างๆ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
                   ประกอบด้วย
                        2.1 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

                       2.2 ไม่ทุจริตคดโกง 
                        2.3 ความตรงต่อเวลา 
                        2.4 ไม่เพิกเฉยต่อความไม่ซื่อสัตย์สุจริต 
                        2.5 พูดจริง/ไม่โกหก

               3. กรอบและแนวคิดของผลงานต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 (5 ด้าน 9 ข้อ)

               4. มีความยาวไม่เกิน 1 นาที 30 วินาที เนื้อหาจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี โดยไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิคในการนำเสนอ

               5. ต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่เท่านั้น ไม่ลอกเลียนแบบ และไม่เคยผ่านการประกวดเวทีใดมาก่อน

               6. ต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือแอบอ้างผลงานของผู้อื่น

          การตัดสิน จะพิจารณาจากคุณภาพของงาน ความโดดเด่นที่ทำให้เกิดความประทับใจ และเกิดการจดจำ รวมถึงคุณภาพการผลิต

          รางวัลการประกวด ประเภทละ 5 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร     รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัลๆ ละ 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร และ    รางวัล Popular Vote1 รางวัล   ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

          ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 โดยจะต้องลงทะเบียนผ่านทางhttp://url.ie/12jug และต้องตั้งชื่อผลงานพร้อมอธิบายแนวคิดของผลงานที่ส่งเข้าประกวด ทั้งนี้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ เลขที่ 128/1 ถนนนครราชสีมา แขวง/เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 2735 ในวันและเวลาราชการ หรือทาง e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         

Last modified onวันศุกร์, 12 กรกฎาคม 2562 11:49

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account