ข่าวสำหรับนักศึกษา

เลื่อนการเรียนการสอนและวันสอบ ภาคนอกเวลา 3/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แจ้งกำหนดการเลื่อนการเรียนการสอนและวันสอบของนักศึกษาภาคนอกเวลา
ภาคการศึกษาที่ 3/2561

--------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 - 2560 ระหว่างวันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และเข้ารับพระราชทางปริญญาบัตร ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนั้น ซึ่งในันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2562 ตรงกับวันการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 3/2561 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการสอบเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงขอแจ้งกำหนดวันการเรียนกาสอนและการสอบแทน ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account